logotype
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560

พื้นที่เป้าหมาย

 • ทั่วประเทศ (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ความเป็นมา

 • จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่รัฐบาลจัดทำเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในเรื่องต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ำที่เกิดสะสมในสังคมนั้น มีผู้มาลงทะเบียนกว่า 14.1 ล้านคน
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่จริงของผู้มีรายได้น้อยและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญมาเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่และความต้องการสวัสดิการจากภาครัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งครอบคลุมผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560

เก็บข้อมูลอย่างไร

 • คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
 • กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดหา นักศึกษา / นักเรียน ประมาณ 70,000 คน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. - 18 ส.ค. 60

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือสังกัดสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่อยู่ในภูมิลำเนาของตนเองจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดที่สถานศึกษาของตนเองตั้งอยู่
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานศึกษาและเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัดที่สมัครได้

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ให้นักศึกษา / นักเรียน สมัครที่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนั้นๆ)
 • ทั้งนี้การสมัครเข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันแห่งนั้น แต่ต้องศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดเท่านั้น

ทำไมจึงต้องเป็นนักศึกษา / นักเรียน

 • เป็นบุคคลที่เป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการได้รับสวัสดิการ
 • เพื่อส่งเสริมให้ได้เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชน
 • เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต

เก็บข้อมูลอะไรบ้าง

 • ข้อมูลทั่วไป
 • ลักษณะที่อยู่อาศัย สภาพความเป็นอยู่
 • อาชีพการทำงานหลักในปัจจุบัน , อาชีพเสริม / รายได้เสริม
 • รายได้จากการประกอบอาชีพและรายได้อื่น ๆ ในปี 2559
 • ภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ภาระเลี้ยงดูคนในบ้าน , การมีหนี้นอกระบบจำนวนเงินกู้ดอกเบี้ยต่อเดือน
 • ผู้ที่ให้ความอุปการะเลี้ยงดู , จำนวนเงินที่ได้จากการอุปการะเลี้ยงดู , จำนวนบุตรและการศึกษาของบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

ใครได้ประโยชน์

ภาครัฐ

 • มีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการติดตามประเมินผลในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศ
 • มีข้อมูลในการกำหนดนโยบายจัดสวัสดิการช่วยเหลือของรัฐที่มีประสิทธิภาพตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีความแตกต่างกันอย่างเหมาะสม และยั่งยืน

ภาคประชาชน , นักศึกษา / นักเรียน

 • สะท้อนปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดำเนินการตามลำดับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 • ส่งเสริมให้นักศึกษา / นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม