logotype
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เว็บไซต์โครงการเน็ตประชารัฐ

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมอบหมายให้ บมจ.ทีโอที เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  โดยมีหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 แห่ง

หลักการและเหตุผล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่่ผ่านมา ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ต้องการให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้

เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกหลักที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จนกลายเป็นระบบดิจิทัล ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การจ้างงานที่ดีขึ้น การดำเนินกิจกรรมทางสังคม ของปัจเจกชน องค์กร และชุมชน การให้บริการของภาครัฐ ตลอดจนถึง การเรียนรู้ เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
 • เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมหมู่บ้าน ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้วน้ำแสง (Fiber-To-The-x : FTTx)ซึ่งสามารถขยายโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกหมู่บ้านสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้
 • เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านให้มีโอกาสการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำความเจริญเข้าสู่หมู่บ้านอย่างทั่วถึง ในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา สาธารณสุข และภาคการเกษตร
 • เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

เป้าหมาย

 • ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน
 • จัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย กับผู้ใช้บริการ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload)

กลุ่มเป้าหมาย

 • ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความห่างไกล และยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2560 (12 เดือน)

การใช้ประโยชน์

ภาครัฐ

 • สามารถใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น
 • หน่วยงานด้านการศึกษา
 • สาธารณสุข
 • หน่วยงานซึ่งให้บริการประชาชน
 • การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐในการติดต่อสื่อสาร
 • การหาข้อมูลและการให้บริการประชาชนออนไลน์

ภาคเอกชน

 • สามารถเข้าใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงข่าย แต่สามารถเช่าใช้โครงข่ายเพื่อต่อยอดการให้บริการประชาชนที่ปลายทางในรูปแบบต่างๆ เช่น
 • การให้บริการ Wi-Fi
 • การดำเนินธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆ
 • ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
 • เพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของภาคเอกชน

ภาคประชาชน

 • มีโอกาสได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วและอัตราค่าบริการที่เท่าเทียมกับในเมือง
 • ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการรับรู้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและบริการออนไลน์ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ
 • ด้านการศึกษา (e-Education)
 • ด้านการสาธารณสุข (e-Health, Tele-Medicine)
 • ซึ่งถือเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

วิธีดำเนินการ

 • ดำเนินการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ให้สามารถรองรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากหมู่บ้านเป้าหมาย
 • ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตจากชุมสาย (Node) เดิมด้วยสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) แก่หมู่บ้านเป้าหมาย
 • ดำเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการโครงข่ายเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่หมู่บ้านเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมครอบคลุมหมู่บ้านในประเทศไทย
 • สามารถตอบสนองนโยบายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึง
 • สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม
 • ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนทุกพื้นที่
 • สร้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ด้านการศึกษา เป็นการเพิ่มช่องทางในการศึกษาของคนทุกระดับในสังคมและส่งเสริมให้เกิดสังคมแทนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ด้านการเกษตร เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร
 • ด้านสาธารณสุข สังคมจะได้ประโยชน์จากากรเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขด้วยบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
 • ด้านธุรกิจการค้า สังคมจะไ้ด้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณ

 • โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ใช้เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการประมูล 4 จี บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 13,000 ล้านบาท มาใช้ลงทุน มีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการวางโครงข่ายทั้งหมด

 


ที่มา http://www.netpracharat.com