logotype
โครงการคลินิกแก้หนี้ (ระยะที่ 2)

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ “คลินิกแก้หนี้” ระยะที่ 2


เริ่มต้นโครงการในเริ่มวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป


ความเป็นมาของโครงการ

 • ปี 2560 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 1 เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้หลายแห่งให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว
 • ธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ปี 2562 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้กับเจ้าหนี้หลายราย  โดยเป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อให้มีโอกาสแก้ปัญหาหนี้ ควบคู่กับการส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้และประชาชนที่สนใจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

หลักการในการดำเนินการ

 • มีหน่วยงานกลางระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้และช่วยให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
 • ส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินที่ดี โดยการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้
 • ลูกหนี้สมัครใจเข้าโครงการ
 • ลูกหนี้ไม่ก่อหนี้ใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระเอื้อต่อการแก้ไขหนี้


คุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้
 • อายุไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่ถูกดำเนินคดี หรือ ถูกดำเนินคดีอยู่แต่ต้องยังไม่มีคำพิพากษา
 • ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • เป็นหนี้เสีย คือไม่ได้ชำระหนี้หรือไม่ได้ชำระขั้นต่ำ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ของธนาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ที่เรียกว่า Non Bank ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป เป็นระยะเวลานานติดต่อกันมากกว่า 90 วัน และก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ต้องเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บสส. เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดของโครงการ

เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ

 • เต็มใจไม่ก่อหนี้เพิ่มในระยะเวลา 5 ปี
 • พร้อมเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินที่ดี


ระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

 • วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ระยะที่ 2 เริ่มวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป


ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่
  • สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
  • สาขาเชียงใหม่ : เลขที่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • สาขาพิษณุโลก : เลขที่ 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • สาขาขอนแก่น : เลขที่ 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • สาขาสุราษฎร์ธานี : เลขที่ 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

กรณีสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาต่างจังหวัดที่สะดวก เพื่อลงทะเบียนและกรอกแบบฟอร์ม ทั้งนี้ควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

กรณีสมัครทางเว็บไซต์

 • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ http://www.debtclinicbysam.com หรือเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ Call Center 026102266
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 • รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ เพื่อนัดหมาย วัน เวลา เข้าพบที่สำนักงาน
 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการพิจารณา
 • พบเจ้าหน้าที่โครงการที่สำนักงานโครงการเพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้
 • เจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมาย เพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เมื่อได้รับยืนยันจากธนาคารเจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการ


เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการและพิจารณารายได้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 4. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
 5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
 6. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 7. บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
 8. ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
 9. หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
 10. ใบแจ้งหนี้/ เอกสารแสดงความเป็นหนี้


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแก้หนี้

 • ไม่ถูกทวงถามหนี้จากเจ้าหนี้หลายราย
 • ลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือน
 • รวมหนี้และผ่อนชำระในที่เดียว
 • รู้จักวางแผนทางการเงินที่ดี


สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 แห่ง

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยเพิ่มเข้ามาใหม่ในระยะที่ 2 จากเดิมมี 15 ธนาคาร)

Non-bank ที่เข้าร่วมโครงการ

 • จี แคปปิตอล (บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • เจ มันนี่ (บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด)
 • บัตรเครดิต (เซ็นทรัล เดอะวัน บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด)
 • ซัมมิท แคปปิตอล (บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด)
 • สินเชื่อซิตี้คอร์ป (บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง จากัด)
 • บัตรเทสโก้ ผบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด)
 • นครหลวง แคปปิตอล (บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • เคทีซี (บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา (บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด)
 • พรอมิส (บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด)
 • เมืองไทย แคปปิตอล (บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • แมคคาเล กรุ๊พ (บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
 • ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ผบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บัตรอิออน (บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • ยูเมะพลัส (บริษัท อีซี่ บาย จำกัด มหาชน)
 • เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • สินเชื่อ ไอทีทีพี (บริษัท ไอทีทีพี จำกัด)
 • เอ มันนี่ (บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)


ติดต่อสำนักงานโครงการและสาขาต่างจังหวัด

 • สำนักงานใหญ่
  • คลินิกแก้หนี้ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Call Center 02 610 2266
  • โทรศัพท์ : 0-2686-1800, 0-2620-8999, 0-2610-2222
  • โทรสาร : 0-2617-8230-33, 0-2617-8235, 0-2617-8244-46
 • สาขาเชียงใหม่
  • เลขที่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • โทร.053211896
 • สาขาพิษณุโลก
  • เลขที่ 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • โทร.055259042
 • สาขาขอนแก่น
  • เลขที่ 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • โทร.043271509
 • สาขาสุราษฎร์ธานี
  • เลขที่ 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  • โทร.077910182

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา :

 • http://www.debtclinicbysam.com/wp-content/uploads/2017/05/Regis-procedure.pdf
 • http://www.debtclinicbysam.com/
 • http://www.thaipost.net/?q=ธปทจับมือ16-แบงก์พาณิชย์และsam-เปิดคลินิกแก้หนี้ครัวเรือน
 • http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/753715
 • https://www.finnomena.com/taspong/bot-debt-clinic/
 • http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641193
 • http://www.thairath.co.th/content/896625

New layer...