logotype
การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถามของนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นประชาชนต่อประเด็นคำถามของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดังนี้


คำถามทั้ง 4 ข้อ และ เพิ่มเติมอีก 6 ข้อ (เริ่ม 13 พฤศจิกายน 2560

ข้อที่ คำถาม
1 ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
หมายเหตุ : ธรรมาภิบาล คือ การบริหารหรือการปกครองที่มีความถูกต้อง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีอย่างยิ่ง
2 หากไม่ได้จะทำอย่างไร
3 3.1) การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย
3.2) แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปหรือไม่ ฯลฯ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่
4 4.1) ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่
4.2) หากเข้ามาได้แล้วจะให้ใครแก้ไข
4.3) และควรแก้ไขด้วยวิธีอะไร
5 5.1) เราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆ หรือนักการเมืองหน้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่
5.2) การที่มีแต่พรรคการเมืองเดิม นักการเมืองหน้าเดิมๆ แล้วยังได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศชาติเกิดการปฏิรูปและทำงานอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่
6 การที่คสช.จะสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือบุคคลใด ภายใต้ขอบเขตตามกฏหมาย ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของ คสช. ใช่หรือไม่
7 7.1) สิ่งที่ คสช. และรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่
7.2) ท่านเห็นด้วยกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมาเป็นเวลานาน ด้วยการรื้อใหม่ ทำใหม่ การวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระยะสั้น กลาง ยาว สำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือไม่
7.3) ท่านเห็นด้วยกับการให้มียุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้การเมืองไทยในอนาคตมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศหรือไม่
7.4) ท่านเห็นด้วยกับการทำงานของทุกรัฐบาล ต้องคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ คนทั้งประเทศ ทุกจังหวัด มิใช่ทำแต่ตามนโยบายพรรคที่ได้หาเสียงไว้ หรือดูแลเฉพาะพื้นที่ฐานเสียงที่สนับสนุน รวมทั้งต้องทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดความต่อเนื่องด้วย เห็นด้วยหรือไม่
8 การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีต มาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ เพราะสถานการณ์บ้านเมืองก่อนหน้าที่ คสช. และรัฐบาลนี้จะเข้ามา เราได้พบเห็นแต่ความขัดแย้ง ความรุนแรง การแบ่งแยกประเทศเป็นกลุ่มๆ เพื่อมาสนับสนุนทางการเมืองใช่หรือไม่
9 รัฐบาลและการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทย ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจนเพียงพอหรือไม่
10 เหตุใดพรรคการเมือง นักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหว คอยด่า คสช., รัฐบาล, นายกรัฐมนตรี โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานในช่วงนี้อย่างมากผิดปกติ ฝากถามพี่น้องประชาชนว่าเป็นเพราะอะไร


ระยะเวลา

 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ (ยังไม่กำหนดวันปิดรับคำตอบ)
 • เวลา 08.30 - 16.30 น.


วิธีแสดงความคิดเห็น

1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1111 กด 2

 • เจ้าหน้าที่รับสายจะสอบถามชื่อ นามสกุล เลขบัตร ประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทร
 • รับฟังพร้อมบันทึกคำตอบลงในระบบ

2. เดินทางมาตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประชาชนได้ที่

 • ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ในวันและเวลาราชการ
 • ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอและจังหวัด เวลา 08.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • จุดบริการด่วนมหานคร ในห้างสรรพสินค้าและสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 12 จุด
 • โรงเรียนและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ
 • โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ
 • ศูนย์บริการร่วมจังหวัด (One Stop Service) อยู่ในบริเวณห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ


เอกสารดาวน์โหลด
ที่มา

 • http://news.thaipbs.or.th/content/263343
 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/4493
 • http://www.damrongdhama.moi.go.th/download/load/questionnaire.pdf
 • http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL6006130010061
 • http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000060178