logotype
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.1
Friday, 23 December 2011 14:19

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งสำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่/กรมสรรพากร ตามแบบ ภ.ง.ด.1 คือผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 (1) และ (2) ให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ดังนี้
 • ผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 (1) คือเงินได้ที่ได้รับจากการเป็นลูกจ้าง

- เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
- เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง
- เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
- เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
- เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น มูลค่าของการได้รับประทานอาหาร เป็นต้น

 • ผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 (2) คือเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น

- ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด
- เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
- เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้
- เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
- เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ
- เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือ จากการรับทำงานให้นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว

หมายเหตุ

 • กรณีผู้มีเงินได้ได้รับเงินได้ตามมาตรา 40 (2) จากนายจ้างคนเดียวกันที่จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40 (1) ให้ถือว่าเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) เช่นลูกจ้างได้รับเงินเดือน + คอมมิชชั่น เงินได้จากคอมมิชชั่น ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1)

เอกสารและหลักฐาน

 • ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงินได้ (กรณีวันที่ 7 ตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มราชการวันแรกหลังจากวันที่ 7 เป็นวันสุดท้าย)
 • ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก (แบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) เป็นแบบสรุปแบบ ภ.ง.ด.1) กำหนดยื่นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ปีละครั้ง
 • แบบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) กรณีมีการเบิกเงินเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ)
 • แบบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป
 • แบบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ยื่นแบบภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

สถานที่ยื่นแบบ

 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
 • การยื่นแบบ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (ต้องดำเนินการสมัครสมาชิกล่วงหน้าก่อนการยื่นแบบฯ)
  • เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th เลือก "ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต"
  • เลือก"บริการสมาชิก">>เลือก "สมัครสมาชิก" กรอกข้อมูลตามแบบ ภ.อ.01 ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม "ตกลง"
  • เลือก "ช่องทางการชำระภาษี" ที่ประสงค์จะเลือกใช้
   • กรณีเลือกใช้ช่องทางการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Payment,Internet Bankingฯ ท่านจะต้องติดต่อธนาคารขอใช้บริการเพื่อชำระภาษี เมื่อธนาคารอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กรุณาแจ้งกลับมายังกรมสรรพากรว่าใช้บริการกับธนาคารใด สาขาใด เพื่อกรมสรรพากรจะได้อนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป
   • กรณีเลือกใช้ช่องทางการชำระภาษีอื่น เช่น Counter Service (ของธนาคาร),ATM,Pay at Post(ไปรษณีย์) จะได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป
 • สั่งพิมพ์แบบ ภ.อ.01 ที่ระบุหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนและข้อตกลงการยื่นแบบฯ เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล(ถ้ามี)
 • ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลงทะเบียนตามแบบ ภ.อ.01 แล้ว ให้นำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ชั้น 27 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่/จังหวัด กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร
 • การให้ "หมายเลขผู้ใช้(User ID) พร้อมรหัสผ่าน (Password)"
  • กรณีนำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับ "หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน" ในวันที่นำเอกสารฯ มายื่น
  • กรณีนำเอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ ยื่นต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่/จังหวัด ท่านจะได้รับ หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
 • การอนุมัติให้ใช้บริการ "ยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต" กรมสรรพากรจะแจ้งผลการอนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนถัดไป ทางe-mail address ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน
 • ทั้งนี้ ขั้นตอนดังกล่าวสามารถใช้สำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1,3,53,51,50 และ ภ.พ.30 ฯลฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย

เวลาทำการ

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

หมายเหตุ

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Revenue Call Center ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ที่มา: http://www.rd.go.th/

Last update : 2019-03-16

Last Updated on Saturday, 16 March 2019 17:32