logotype
การจดทะเบียนเครื่องจักร
Friday, 23 December 2011 13:25

เอกสารขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

1. คำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร(อ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสารฟรี ใช้ยื่นพร้อมกัน
จำนวน 3 ฉบับ(หนังสือคำรับรองสิทธิ์ ใช้ 1 ฉบับ)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพานิชย์
2.1 สำเนาหนังสือรับรองตราประทับจากกระทรวงพาณิชย์
(ต้องเป็นฉบับปีปัจจุบัน ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันรับคำขอ (ข้อ 2ใช้กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล)
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามในคำขอ
4. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนา  บัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้รับมอบอำนาจ (ใช้กรณีตั้งตัวแทน)
5. แบบแสดงรายการ จำนวน และราคาเครื่องจักรแนบท้ายคำขอ(DIW-07-AP-FG-01(01)
6. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโรงงานหรืออาคารที่เครื่องจักรตั้งอยู่(อยู่ในคำขอ)
7. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร ถูกมาตราส่วนและลงชื่อรับรองโดยวิศวกรเครื่องกลหรืออุตสาหการ พร้องสำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพของวิศวกร
8. สำเนาเอกสาร/ใบอนุญาตของทางราชการที่ระบุรายละเอียดของสถานที่ตั้งเครื่องจักร และประเภทกิจการ หรือ กิจการอุตสาหกรรม เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใช้กรณีสถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานที่ต้องมีใบอนูญาตประกอบกิจการโรงงาน) ใบทะเบียนการค้า ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ฯลฯ
9. รูปถ่ายเครื่องจักร ให้มีขนาด 10 ซม. x 15 ซม. แสดงด้านหน้า ด้านข้าง และอัดล้างภาพจากร้านถ่ายรูปหรือให้ใช้กระดาษพิมพ์ภาพ(Photo Glossy aper) เท่านั้น
10. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของเครื่องจักร เช่น กรณีเครื่องจักรที่ซื้อในประเทศไทยใช้ใบเสร็จรับเงิน เครื่องจักรที่ซื้อจากต่างประเทศใช้ INVOICE ใบขนสินค้าขาเข้าจากกรมศูลกากร
11. หนังสือยินยอมให้ติดตั้งเครื่องจักร (ใช้กรณีเครื่องจักรติดตั้งไว้ที่  สถานประกอบการของผู้อื่น)
11.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปีปัจจุบัน จากกระทรวงพาณิชย์ ของผู้ยินยอมให้ตั้งเครื่องจักร
11.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามใน  หนังสือยินยอมให้ตั้งเครื่องจักร
12. เอกสารแสดงรายละเอียดเครื่องจักร ( DIW-07-LC-FR-02 (01) )
13. เครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่นอกเขต กทม. ใช้เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ จำนวน 2 ชุด

ค่าธรรมเนียม

  • เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าเกินหนึ่งแสนบาท เครื่องละ 500.- บาท
  • เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าเกินห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทเครื่องละ 250.- บาท
  • เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าไม่เกินห้าหมื่นบาท เครื่องละ 50.- บาทหรือถ้า
  • จดทะเบียนหลายเครื่องในโรงงานเดียวกันและคราวเดียวกัน ไม่เกิน10,000.- บาท
  • ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนฯซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทำไว้ที่เครื่องจักรเครื่องหมายละ 100.- บาท
  • ถ้าประทับไว้หรือทำไว้หลายเครื่องในโรงงานเดียวกันและคราวเดียวกันไม่เกิน 1,000.- บาท

สถานที่ยื่นเอกสาร

  • สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา :  www.diw.go.th

Last update : 5 March 2562

Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 15:37