logotype
รวมมาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำปี 2559

1. มาตรการลดหย่อยภาษีเพื่อส่งเสิรมการท่องเที่ยวตลอดปี 2559

ค่าลดหย่อนจากการท่องเที่ยวในประเทศ สำหรับค่าลดหย่อนตัวนี้เป็นการ “ต่ออายุ” มาตรการเดิมที่มีมาตั้งแต่ปี 2557, 2558 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 • กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ นำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บุคคลธรรมดา

 • กำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 • สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ มาหักจากเงินได้พึงประเมินเสมือนเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท
 • ทั้งนี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559


2. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนในการรับประทานอาหารช่วงสงกรานต์

 • ค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนได้
  • การรับประทานอาหารช่วงสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ในร้านอาหาร (ไม่รวมสุรา เบียร์ และไวน์)
  • ค่าที่พักโรงแรม ค่าจ้างนำเที่ยว
  • สามารถนำมาใช้เป็น “ค่าลดหย่อน” ได้สูงสุด 15,000 บาท
 • โดยต้องใช้ภายใน วันที่ 9 – 17 เมษายน 2559 เท่านั้น
 • เมื่อรวมกับมาตรการลดหย่อยภาษีเพื่อส่งเสิรมการท่องเที่ยวตลอดปี 2559 สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมเป็น 30,000 บาทต่อราย


3. มาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปี ตั้งแต่ 1-31 ธันวาคม 2559

 • มติ ครม. วันที่ 29 พ.ย. 59 เห็นชอบมาตรการภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในเดือน ธันวาคม 2559
 • เป็นค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ และจ่ายให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และค่าที่พักในโรงแรมให้ผู้ประกอบการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 • หักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • เมื่อรวมกับมาตรการลดหย่อยภาษีเพื่อส่งเสิรมการท่องเที่ยวตลอดปี 2559 สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมเป็น 30,000 บาทต่อราย

 

4. OTOP ประชารัฐ ช้อปช่วยชุมชน

 • ซื้อสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559
 • เป็นสินค้า OTOP ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
 • สินค้านั้นต้องมีการออกใบกํากับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
 • สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ

 • ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ นั้น หมายถึงใบกำกับภาษีที่มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  • คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
  • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
  • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
  • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี
  • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
  • จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
  • ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

ที่มา

 • http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=688550
 • http://money.kapook.com/view161679.html
 • http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNECO5911290010045