logotype
การจดทะเบียนคนพิการ (ขอมีสมุดประจำตัวคนพิการ) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:48

เอกสาร/หลักฐาน (ดำเนินการด้วยตนเอง)

 • เอกสารรับรองความพิการ  ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด เว้นแต่กรณีสภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ตามประกาศสํานักงาน เรื่อง แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอถ่ายภาพสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน
 • สําเนาเอกสารประจําตัวอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

  (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

  (ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ

  (ค) สําเนาสูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ํากว่าสิบห้าปี

  (ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

กรณีมอบอำนาจ (จดทะเบียนคนพิการแทน) เพิ่มเติมเอกสาร/หลักฐาน

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ 1 ชุด
 • หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (หนังสือรับรองราชการ จะใช้ในกรณีที่ ผู้ดูแล มีชื่อคนละทะเบียนบ้านกับคนพิการ โดยจะต้องให้ข้าราชการระดับซี 3 ขึ้นไปรับรอง)
 • คำสั่งศาลในกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถ หรือการจัดตั้งผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง

อายุบัตรประจำตัวคนพิการ

 • 8 ปี

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มี

สถานที่ในการติดต่อ

 • กทม. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ภายในสถาสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  เบอร์โทรศัพท์: 02-354-3388 ต่อ 128 - 130
  เบอร์โทรสาร: 02-354-3899
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ณ ศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัด)

หมายเหตุ**การจดทะเบียนคนพิการสามารถยื่นเรื่องต่างพื้นที่ได้


หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา http://dep.go.th

Last Update : 2019-03-11

Last Updated on Monday, 11 March 2019 14:31