logotype
สิทธิประโยชน์คนพิการ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:45

คนพิการ ที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการตาม พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 จะได้รับการสงเคราะห์ตาม พ . ร . บ . ดังนี้

  • การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในสถานสงเคราะห์ 10 แห่งใน 6 จังหวัด คือจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี ศูนย์ฝึกอาชีพ 8 แห่งใน 7 จังหวัด คือจังหวัด สมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี อุบลราชธานี หนองคาย และศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ( โรงงานในอารักษ์ ) 1 แห่ง คือจังหวัดนนทบุรีใน 10 สาขาวิชาชีพ หลักสูตร3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 10 เดือนและ 1 ปี
  • การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ
  • เงินสงเคราะห์ครอบครัว
  • การให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพแก่คนพิการในชุมชน
  • การจัดหางานให้ทำ
  • การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สำหรับคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร . 0-2659-6170-1 , 0-2659-6258
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา http://dep.go.th

Last Update : 2019-03-11

Last Updated on Monday, 11 March 2019 14:25