logotype
สวัสดิการคนพิการ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:40
 

สภาพปัญหาและความต้องการ

 • การช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยและ การอุปการะดูแล
  • คนพิการที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู
  • คนพิการที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
 • การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ
  • คนพิการและครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาค่าครองชีพ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
  • คนพิการที่ต้องการ การอุปกรณ์ (รถโยก , รถเข็น)
 • การคุ้มครองสวัสดิภาพ
  • คนพิการที่ถูกทารุณกรรมทางร่างกายและจิตใจ
  • คนพิการที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
 • การส่งเสริมและพัฒนา
  • คนพิการที่ต้องการฝึกอาชีพและมีงานทำ
 • บริการในครอบครัวและชุมชน
  • การจัดหาครอบครัวทดแทน
  • การจัดหาครอบครัวบุญธรรมชาวไทย
  • การจัดหาครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ
  • การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
  • การสงเคราะห์กายอุปกรณ์ (รถโยก รถเข็น)
  • การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ

การรับคนพิการเข้าสถานสงเคราะห์

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้การสงเคราะห์คุ้มครองคนพิการในสถานสงเคราะห์ตามความเหมาะสม
คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
 • เด็กพิการอายุ 0-18 ปี และคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีความจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
 • ฐานะยากจน
 • ไม่มีที่อยู่อาศัย
 • ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู
สถานที่ให้บริการ
 • ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8
 • สถานสงเคราะห์คนพิการ 9 แห่ง
  • สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด
  • สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด
  • สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด
  • สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
  • สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์
  • สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
  • สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
  • สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี
  • สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อ พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการหรือสติบัตร พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • สมุดประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์
 • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ถ้ามี)
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา
 • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
 • เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง
 • ประสานหน่วยงาน
 • แจ้งผู้พิการทราบผลพิจารณาและความช่วยเหลือ
 • นำส่งผู้พิการเข้าสถานสงเคราะห์

หมายเหตุ

 • กรณีเร่งด่วน 1 วันทำการ

สิทธิประโยชน์
 • ระหว่างรับการสงเคราะห์มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสมดังนี้
  • บริการด้านปัจจัย 4
  • บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย
  • บริการด้านสงเคราะห์ และจิตวิทยา
  • บริการด้านนันทนาการ / ศาสนา / คุณธรรม และจริยธรรม
  • บริการฟื้นฟูสรรถภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและสังคม
 • การให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปัญหาของคนพิการแต่ละราย
สถานที่ติดต่อสอบถาม
 • สำนักบริการสวัสดิการสังคม

การเข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
 • คนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนและมีอายุระหว่าง 14-40 ปี
 • เป็นคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและความพิการนั้น ๆ ไม่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรบ
 • รูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการชัดเจน จำนวน 1 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุสภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดนาเสพติดให้โทษ
 • สำเนาหลักฐานแสดงวิทยฐานะ พื้นฐานความรู้หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ
 • สมุดประจำตัวคนพิการ
จำนวนศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสำหรับคนพิการ

ปัจจุบันมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่

 • ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)
 • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหนองคาย
 • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
 • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
 • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส
 • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
 • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
 • ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ
 • สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (462 วันทำการ)
 • ระหว่างการฝึกอาชีพมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสม ดังนี้
  • บริการด้านปัจจัย 4
  • บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย
  • บริการด้านสังคมเคราะห์และจิตวิทยา
  • บริการด้านนันทนาการ / ศาสนา / คุณธรรม และจริยธรรม
  • บริการฝึกอาชีพ
  • บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม
  • บริการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
  • บริการแนะแนวอาชีพ / จัดหางาน / จัดหาแหล่งทุน
 • การให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และสภาพปัญหาของคนพิการแต่ละราย

การเข้ารับการพัฒนาอาชีพในศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้พิการทางร่างกายทุกประเภท ยกเว้นทางสายตา
 • เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอาชีพด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรมจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของภาคเอกชน โดยมีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรเป็นหลักฐาน
สถานที่ให้บริการ

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เอกสาร ประกอบการขอรับบริการ

 • ทะเบียนพร้อมสำเนา
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุสภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดยาเสพให้โทษ
 • ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจบการฝึกอบรม
 • สมุดประจำตัวคนพิการ
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (1วันทำการ)
 • ยื่นเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร
 • รับเข้าพัฒนาอาชีพในศูนย์พัฒนาอาชีพ
สิทธิประโยชน์

เมื่อเข้ามาเป็นพนักงานพิการในศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการแล้วมีสวัสดิการให้ดังนี้

 • บริการด้านที่พัก โดยคิดอัตราค่าบริการเดือนละ 90 บาท
 • บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และดำเนินการตามบัตรประกันสุขภาพ
 • บริการด้านอบรมจิตใจและความประพฤติ
 • บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา
 • บริการด้านนันทนาการ
 • มีงานทำมีรายได้ตามชิ้นงานที่พนักงานขอรับจ้างศูนย์ฯ

การสงเคราะห์กายอุปกรณ์ (รถโยก / รถเข็น)

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซึ่งรับการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาสิ้นสุดแล้ว แพทย์มีคำวินิจฉัยว่าสมควรใช้รถโยกหรือรถเข็น

สถานที่ให้บริการ
 • ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานส่งเสริมสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8
 • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการวิชาการ 1-12
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
 • สถานสงเคราะห์คนพิการ 9 แห่ง
 • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 8 แห่ง

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

 • สมุดประจำตัวคนพิการ
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้านผู้พิการพร้อมสำเนา
 • เอกสารวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าสมควรใช้รถโยก รถเข็น

(กรณีญาติรับคำร้องแทน ใช้เอกสารของผู้ยื่นคำร้องแทนผู้พิการ คือบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านญาติพร้อมสำเนา)


ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (14 วันทำการ)
 • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร / สอบข้อเท็จจริง
 • วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการช่วยเหลือ
 • ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
 • แจ้งผล / นัดรับรถ
สิทธิประโยชน์
 • ช่วยเหลือเป็นรถโยก / รถเข็นเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ
 • ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินจัดซื้อ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ เช่น รถเข็น รถโยก ข้อสะโพกเทียม เป็นต้น
 • ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่คนพิการ ที่ประสบปัญหาทุกข์ยาก เดือดร้อน
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านต่าง ๆ
 • ให้เบี้ยยังชีพแก่คนพิการที่ประกอบอาชีพไม่ได้ และมีฐานะยากจน โดยให้เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน ๆ ละ 500 บาท/คน

การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

คนพิการที่มีรายได้น้อยและประสบปัญหาความเดือดร้อน และจดทะเบียนแล้วตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

สถานที่ให้บริการ
 • ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8
 • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตามที่จดทะเบียนคนพิการได้
 • สถานสงเคราะห์คนพิการ 9 แห่ง
 • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 8 แห่ง


เอกสารประกอบขอรับบริการ

 • สมุดประจำตัวคนพิการ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา ( 12 วันทำการ)
 • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
 • เยี่ยมบ้าน
 • ขออนุมัติ /แจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบ
 • จ่ายเงิน / ให้ความช่วยเหลือ
สิทธิประโยชน์
 • ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินและ / หรือสิ่งของ
 • ได้รับการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการด้านสังคมสงเคราะห์

บริการสำหรับคนพิการ

การจัดสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ให้แก่คนพิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้บริการและสงเคราะห์ ดังนี้

สงเคราะห์คนพิการในสถานสงเคราะห์

โดยให้บริการด้านปัจจัย 4 ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย รักษาพยาบาล ฝึกอาชีพ และนันทนาการ เป็นต้น แก่คนพิการที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์คนพิการ 9 แห่ง แบ่งเป็น เด็กพิการอายุแรก เกิด ถึง 7 ปี มี 1 แห่ง ที่จังหวัดนนทบุรี เด็กพิการอายุ 7 - 18 ปี มี 3 แห่ง ที่จังหวัดนนทบุรี และคนพิการ อายุ 18 ปีขึ้นไป มี 5 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ฝึกอาชีพในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

โดยให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพแก่คน พิการ อายุ 17 - 40 ปี โดยฝึกวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เช่น ช่างตัดเย็บ เสื้อผ้า ช่างเย็บหนัง ช่างไฟฟ้า ช่างถม ศิลปหัตถกรรม พนักงานพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ปัจจุบันมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 8 แห่ง ที่จังหวัดสมุทรปราการ ลพบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช หนองคาย

พัฒนาอาชีพในศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

โดยรับคนพิการที่สำเร็จหลักสูตรการ ฝึกอาชีพแล้ว และไม่สามารถหางานทำในสถานประกอบการ ภายนอกได้ให้ เข้าทำงานในศูนย์ฯ เพื่อมีรายได้เลี้ยงตนเอง และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ฝึกทักษะทางอาชีพ และฝึกการใช้ชีวิต ในสถานประกอบการ ปัจจุบันมี 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

จัดสวัสดิการแก่คนพิการในชุมชน
 • ตาม พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 โดยให้บริการ ช่วยเหลือเป็นเงินจัดซื้อเครื่องกาย อุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ เช่น รถเข็น รถโยก ข้อสะโพกเทียม เป็นต้น
 • สถานที่ติดต่อ : สำนักบริการสวัสดิการสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา http://dep.go.th

Last Update : 2019-03-11

Last Updated on Monday, 11 March 2019 14:17