logotype
การกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:34

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน

 • เป็นการให้บริการกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ  เป็นการผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย   วงเงินกู้ไม่เกิน รายละ 60,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน เกินกว่า วงเงินที่กาหนด ให้มีการพิจารณาเป็นรายๆ ไปโดยไม่เกิน  120,000 บาท
คุณสมบัติของผู้กู้ยืม
 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
 • มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
 • บรรลุนิติภาวะ (กรณีผู้เยาว์จะไม่สามารถขอกู้ยืมด้วยตนเองได้ แต่สามารถให้ผู้ดูแลยื่นกู้แทนในนามของผู้พิการได้)
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มี อยู่เดิมทั้งหมด
 • มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน
หลักประกันเงินกู้

ผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน จะต้องจัดหาบุคคลค้ำประกันมาทำสัญญาการกู้ยืม และผู้ค้ำประกันดังกล่าวสามารถค้ำประกันผู้กู้ยืมได้เพียง 1 คนเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน
 • มีความสามารถในการทำนิติกรรม
 • มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งมั่นคงมีอาชีพ และมีรายได้มั่นคง และมีชื่อในทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้เงินกองทุนติดต่อกัน 2 งวด
 • ต้องไม่เป็นสามีหรือภรรยาของผู้กู้ตามกฎหมาย
เอกสารที่ต้องนำมาประกอบในการยื่นคำร้อง

เอกสารของผู้ขอกู้ยืมเงิน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวคนพิการ ตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแล  ตัวจริงพร้อมสำเนา (กรณีผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิการ )
 3. ทะเบียนบ้านคนพิการ ตัวจริงพร้อมสำเนา (กรณีผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิการให้ใช้ของผู้ดูแล)
 4. แผนผังที่อยู่อาศัย แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพ
 5. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ขอกู้
 6. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่)
 7. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้อุปการะคนพิการ  (ในกรณีผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิการ)
 8. ใบรับรองแพทย์  (กรณีคนพิการมีสภาพความพิการร้ายแรง และผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิการ)
 9. รูปถ่ายเต็มตัวของผู้กู้ ขนาด 4X6 นิ้ว ปัจจุบัน จำนวน 1 รูป  (ในกรณีผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิการต้องถ่ายคู่กับคนพิการด้วย)
 10. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  (รายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)

เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ กรณีข้าราชการค้ำประกันให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนด้วย
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือยินยอมของคู่สมรสในกรณีจดทะเบียนสมรส (พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของคู่สมรส ทะเบียนสมรส และลงลายมือชื่อมาด้วย)
ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน
 1. เมื่อผู้ขอกู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดแล้ว สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในฐานะผู้ให้กู้จะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และข้อมูลแวดล้อมประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาในเบื้องต้นก่อน
 2. นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณา
 3. หลังจากนั้นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอกู้ทราบ กรณีที่อนุมัติ ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ และผู้ค้ำประกันไปทำสัญญากับผู้ให้กู้ และรอหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินอีกครั้งหนึ่ง
การชำระคืนเงินกู้

ผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุน จะต้องชำระคืนเงินกู้ยืมตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ณ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่กู้ยืมเงิน

สถานที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน
 • ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองที่จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ หรือจังหวัดที่ตนเองประกอบอาชีพอยู่ ดังนี้
  • กรุงเทพ : กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ (ตึกนิวยอร์ก) ชั้น 2 บริเวณสถานีรถไฟสามเสน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 
  • ต่างจังหวัด : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา http://dep.go.th

Last Update : 2019-03-11

Last Updated on Monday, 11 March 2019 11:00