logotype
บริการด้านอาชีพคนพิการ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:24

การขอรับการฝึกอาชีพ

คุณสมบัติของคนพิการ
 • ต้องมีอายุระหว่าง 14-40 ปี
 • เป็นผู้พิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่สามารถช่วยเหลือตนเองเองได้ในกิจวัติประจำวันและความพิการนั้นๆ ไม่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม
 • ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ ต้องสื่อความหมายได้ และ/หรือ สำเร็จการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือ เอกชน
 • ผู้พิการท่อนล่าง (อัมพาต) ต้องควบคุมระบบขับถ่ายได้
 • ผู้พิการท่อนล่างที่ต้องใช้เครื่องช่วยความพิการเสริมหรือเทียม และเครื่องกายอุปกรณ์ช่วยเดินจะต้องสามารถเดินหรือ เคลื่อนไหวได้เช่นคนปกติ
 • จะต้องผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้มีสติปัญญา และสามารถที่จะฝึกอาชีพนั้นๆ ได้
 • ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่ออันตราย หรือติดสุรายาเสพติดให้โทษ
 • ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขาต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดและอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการในการ คัดเลือกตามพื้นฐานการศึกษา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรม
 • ไม่เป็นผู้พิการทางสมอง
การรับสมัคร
 • ทุกวิชาชีพจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี
 • ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และรูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการและเครื่องช่วยความพิการ
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือหนังสือรับรอง
  • ใบรับรองแพทย์ซึ่งต้องระบุความพิการ หรือสมรรถภาพว่าสามารถฝึกอาชีพได้และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือติดยาเสพติด
สถานที่รับสมัคร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
 • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพ
 • สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กำหนดการเปิดภาคเรียน
 • เปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
 • เปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน
 • ปิดภาคเรียนระหว่างปี ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน
อื่น ๆ
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเรียนค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าอาหาร ค่าที่พัก
 • นอกจากจะให้บริการฝึกอาชีพแล้วศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการยังให้การศึกษาสายสามัญโดยประสานงานกับการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการตั้งอยู่

หน่วยงานที่ให้บริการด้านการฝึกอาชีพคนพิการ

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ
 • วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรมจำนวน 5 สาขาวิชาชีพ หลักสูตร 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ได้แก่
  • วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • วิชาชีพช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น
  • วิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม
  • วิชาชีพคอมพิวเตอร์
  • วิชาชีพช่างเย็บหนัง
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรมจำนวน 5 สาขาวิชาชีพ หลักสูตร 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ได้แก่
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • วิชาชีพช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น
  • วิชาชีพช่างเสริมสวย และตัดผมชาย
  • วิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
  • วิชาชีพคอมพิวเตอร์
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จ.อุบลราชธานี
 • วิชาชีพที่เปิดสอน จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปี ได้แก่
  • วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • วิชาชีพช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น
  • วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม
  • วิชาชีพช่างเสริมสวย และตัดผมชาย
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม มีจำนวน 4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่
  • วิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนตและเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
  • วิชาชีพช่างเย็บหนัง
  • วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
  • วิชาชีพนวดแผนโบราณ
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่
 • วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ หลักสูตร 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ได้แก่
  • วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม
  • วิชาชีพคอมพิวเตอร์
  • วิชาชีพศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
 • วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม มีจำนวน 4 สาขาวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปี ได้แก่
  • วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม
  • วิชาชีพช่างเสริมสวยและตัดผมชาย
  • วิชาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านศิลปหัตถกรรม
ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ จ.ลพบุรี
 • วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม มีจำนวน 6 สาขาวิชาชีพ หลักสูตร 3 เดือน 6 เดือน 1ปี ได้แก่
  • วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • วิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
  • วิชาชีพช่างเย็บหนัง
  • วิชาชีพนวดแผนโบราณ (เฉพาะผู้พิการทางสายตา)
  • วิชาชีพช่างเสริมสวยและตัดผมชาย
  • วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหนองคาย จ.หนองคาย
 • วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม มีจำนวน 7 สาขาวิชาชีพ หลักสูตร 1ปี ได้แก่
  • วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • วิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
  • วิชาชีพช่างเย็บหนัง
  • วิชาชีพช่างเสริมสวยและตัดผมชาย
  • วิชาชีพศิลปหัตถกรรม
  • วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม
  • วิชาชีพนวดแผนโบราณ (เฉพาะผู้พิการทางสายตา)
หน่วยงานอื่นๆ
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดวรจรรยาวาส
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางกอกน้อย วัดสุทธาวาส
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดธรรมมงคล
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทร
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครจตุจักร1
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครจตุจักร 2 (มีนบุรี)
 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 • กองส่งเสริมอาชีพ
 • สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร
 • สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 • โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา
 • ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
 • ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา http://dep.go.th

Last Update : 2019-03-11

Last Updated on Monday, 11 March 2019 07:57