logotype
ภาษีไปไหน: ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Open Government Data) และให้ดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางเร่งดำเนินการนำชุดข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผย นำมาพัฒนาต่อยอดจนเป็น “ระบบภาษีไปไหน”

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในด้านการขจัดทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความโปร่งใสในประเทศไทย…” อันเป็นถ้อยแถลงสำคัญที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ซึ่งสอดรับตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership: OGP) ของประเทศไทย เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้อำนาจภาคประชาชน ต่อต้านการทุจริต และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐและฝ่ายต่างๆ


รายละเอียดต่าง ๆ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ระบบภาษีไปไหน” http://govspending.data.go.th เป็น ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ (Thailand Government Spending) ที่สามารถพิมพ์คำสืบค้นหาชื่อหน่วยงาน บริษัทหรือโครงการต่าง ๆ ด้วยการใช้คำค้นหา (keyword) สั้นๆ เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการดำเนินกิจการภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย

รายละเอียดภายใน Website

 • งบประมาณที่ตั้ง
 • งบประมาณที่ใช้
 • จำนวนโครงการรวม
 • แสดงในรูปกราฟเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนทั้งการใช้จ่ายรายเดือน
 • รายงานสรุป 10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด
 • 10 จังหวัดที่ใช้งบประมาณสูงที่สุด (ไม่รวม กทม.)
 • 10 จังหวัดที่มีโครงการมากที่สุด (ไม่รวม กทม.)
 • แสดงราคาและจำนวน แบ่งตามประเภทโครงการ
 • รวมถึงจัดอันดับหน่วยงานจัดซื้อ ที่ใช้งบประมาณและโครงการสูงที่สุด
 • พร้อมรายละเอียดบริษัทผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุดของแต่ละโครงการ
 • นอกจากนี้ยังมีระบุแผนที่และพิกัดให้เห็น ตำบล อำเภอ จังหวัด (แสดงรายละเอียดตามเอกสารต้นทาง) โดยเลือกการแสดงผลได้หลากหลายเพียงคลิกเดียวในรูปแผนที่ประเทศไทย และมีการอัพเดทข้อมูลทุกเดือน

หน้าเว็บไซต์ค่อนข้างออกแบบได้สวยงามเรียบง่าย การใช้งานค่อนข้างสะดวก โดยการประมวลผลสามารถรวบรวมข้อมูลใช้จ่ายภาครัฐได้ในหลายรูปแบบ เช่น เมื่อค้นหางบประมาณรายจ่ายในปี 2559 ของรัฐบาลในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า งบประมาณส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในพื้นที่ใด นอกจากนี้ยังสามารถค้นข้อมูลงบประมาณย้อนหลังในปี 2558 ได้อีกด้วย

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา: http://govspending.data.go.th