logotype
การป้องกันและการบำบัดผู้ติดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
Friday, 23 December 2011 08:42

การป้องกันการติดยาเสพติด

วิธีการป้องกันการติดยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร
 • หน่วยป้องกันการติดยาเสพติดให้บริการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนโดยเอกสารสิ่งพิมพ์และเป็นวิทยากรหรือการแสดงละครหุ่นในการป้องกันยาเสพติด
 • ศูนย์ศึกษาชีวิต เป็นรูปแบบใหม่ของการให้ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด บริการให้คำปรึกษา แนะนำปัญหายาเสพติดทางโทรศัพท์ หรือมาติดต่อด้วยตนเอง

หลักฐานที่ต้องใช้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ภาพ
 • ผลการตรวจ X-ray ภายใน 6 เดือน

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครที่อายุไม่ถึง 18 ปี ให้มาพร้อมผู้ปกครอง
 • ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการรักษาในคลินิกยาเสพติดอื่น ๆ

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)

หลักฐานที่ต้องใช้
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 4 ภาพ
 • บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการรับรองพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านญาติหรือผู้ปกครอง

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

Last Update : 2015-10-19

Last Updated on Monday, 19 October 2015 10:59