logotype
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี PDF Print E-mail

ที่มา

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดยกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่เริ่มดำเนินการในปี 2555 สำหรับเป็นแหล่งเงินทุน ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรี และองค์กรสตรี การพัฒนาสตรี การสร้างภาวะผู้นำ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี คณะกรรมการกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จึงเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินการพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 จะมีตัวแทนของกระทรวง 7 กระทรวง เข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ ก.การพัฒนาสังคมฯ , ก.มหาดไทย, ก.สาธารณสุข , ก.แรงงาน , ก. ศึกษาธิการ , ก.เกษตรและสหกรณ์ และสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์

 1. เป็นทั้งเงินกู้ยืมและเงินสนับสนุนโครงการ
 2. ให้เป็นกลุ่ม
 3. ลงทุนแบบกลุ่มเท่านั้น เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ปัญหาต่าง ๆ
 4. มีทั้งแหล่งทุนหมุนเวียนที่เน้นดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย และเงินสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาระดับองค์กรและสมาชิก
 5. ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงคือ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งในส่วนที่เป็นสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 6. ดำเนินการระดับจังหวัดและตำบล
 7. เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการแก้ปัญหาให้สตรีในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร
 8. พัฒนาสู่การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรสตรีและสมาชิก รวมทั้งการสร้างสถาบันการเงินภาคประชาชน

ลักษณะของกองทุน

 • เป็นทั้งเงินกู้ยืมและเงินสนับสนุนโครงการ ให้เป็นกลุ่ม
 • ลงทุนแบบกลุ่มเท่านั้น เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • มีทั้งแหล่งทุนหมุนเวียนที่เน้นดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย และเงินสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาระดับองค์กรและสมาชิก
 • ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงคือ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งในส่วนที่เป็นสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการระดับจังหวัดและตำบล เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการแก้ปัญหาให้สตรีในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร
 • พัฒนาสู่การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรสตรีและสมาชิก รวมทั้งการสร้างสถาบันการเงินภาคประชาชน

หมายเหตุ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไม่ซ้ำซ้อนกับกองทุนหมู่บ้าน, กองทุน SML หรือกองทุนฯ อื่นๆ  เนื่องจาก

 • กองทุนหมู่บ้าน ให้ความช่วยเหลือเป็นรายละบุคคล
 • กองทุน SML ให้ความช่วยเหลือเป็นกลุ่มในชุมชน หมู่บ้าน นั้นๆ
 • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเน้นให้ความช่วยเหลือ เป็นกลุ่มเท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
  • เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่สตรี
  • เพื่อส่งเสริมองค์กรสตรี ในการทำประโยชน์สาธารณะในด้านการพัฒนาศักยภาพ , ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ, การแก้ไขปัญหาสตรี

การจัดสรรเงินกองทุน

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีแห่งชาติ จะได้พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนนี้ให้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เบื้องต้น แบ่งตามขนาดจังหวัด ยกตัวอย่าง

 • ขนาดใหญ่   130 ล้านบาท (กทม.)
 • ขนาดกลาง  100 ล้านบาท
 • ขนาดเล็ก    70   ล้านบาท

ประเภทของสมาชิก

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา
  • เป็นสตรี สัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์
  • มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หรือชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สมาชิกประเภทองค์กรสตรี
  • องค์กรที่เป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
  • องค์กรที่ขึ้นทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือสมาคมแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
  • องค์กรที่ดำเนินงานและมีผลงานเกี่ยวกับการทำงาน การฝึกอาชีพ การพัฒนา การช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี

การลงทะเบียนสมัครสมาชิก

 • ประเภทบุคคลธรรมดา
  • สมัครด้วยตนเอง
   - กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต 50 เขต
   - ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ศาลากลางของแต่ละจังหวัด
  • สมัครผ่านเว็บไซต์
   http://www.womenfund.in.th หรือ
   -  ใช้โปรแกรม Firefoxในการสมัครสมาชิก
  • หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ประเภทองค์กรสตรี
  • สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี่)
  • เอกสารหลักฐาน
   • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม
   • รายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคม
   • ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
   • แผนการดำเนินการของมูลนิธิหรือสมาคม
  • จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาที่
   สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   เลขที่ 255 ถนนราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
   *~ สอบถามเพิ่มเติม 0-2306-8780 ~*

การตรวจสอบรายชื่อในการเป็นสมาชิก

 • สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.womenfund.in.th

กรณีรายชื่อตกหล่น

 • ให้ดำเนินลงทะเบียนใหม่ ณ สถานที่รับสมัคร ในพื้นที่ตามทะเบียน หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

สิทธิของผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก

 1. สตรีที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ รอบแรกและรอบสอง จะมีสิทธิเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ ระดับตำบลและระดับจังหวัด
  • รอบแรก (บุคคลธรรมดา) 18 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2555 สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว
  • รอบสอง (ทั้ง 2 ประเภท)  1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
 2. สามารถใช้สิทธิในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ตามเงื่อนไขและระเบียบของกองทุนฯ

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน

 1. เป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและรวมตัวกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หรือ
 2. เป็นสมาชิกประเภทองค์กรสตรี
 3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงาน หรือสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ยื่นคำขอ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 4. ดำเนินงานและมีผลงานเกี่ยวกับการทำงานหรือฝึกอาชีพ การพัฒนา การช่วยเหลือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีหรือมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับสตรี
 5. ไม่ดำเนินกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน

หลักเกณฑ์ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

 1. ประเภทเงินทุนหมุนเวียน เป็นโครงการที่เป็นเงินกู้ยืมเงิน จะต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
 2. ประเภทอุดหนุน
  2.1  เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี องค์กรสตรี หรือชุมชนในการพัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี การช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ตลอดจนการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ (เงื่อนไขของโครงการจะต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอื่น เว้นแต่ งบประมาณไม่เพียงพอ
  2.2  เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่างๆ การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
 3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุน โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท

การยื่นแผนงานโครงการขอรับการสนับสนุน / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้แทนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา หรือ ผู้มีอำนาจทำการแทนหรือผู้ได้รับมอบฉันทะจากสมาชิกประเภทองค์กร ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสาร ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด
 • สถานที่ยื่นคำขอสำหรับสมาชิก
  • กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
  • ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง (แบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) จำนวน 13 แบบ
  1. แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  2. แผนการใช้จ่ายเงินโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
  3. ตัวอย่างสรุปงบหน้าแบบเสนอโครงการฯ
  4. หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
  5. หนังสือสัญญาค้ำประกัน
  6. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิยโครงการของผู้กู้ยืมเงิน
  7. แบบรายผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของ คกส.ต.
  8. แบบรายผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของ คกส.จ.
  9. แบบรายผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของ คกส.กทม.
  10. ตัวอย่างระเบียบข้อบังคับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กทม.
  11. ทะเบียนการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกของ คกส.ต.
  12. แบบทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว
  13. แบบฟอร์มรายงานการประชุม
  14. แบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้งบประมาณ

 1. ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องนำเงินไปใช้ตามแผนงานโครงการที่ได้ยื่นขอรับเงินสนับสนุน และไม่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากแผนงานโครงการและไม่สามารถนำไปใช้นอกพื้นที่ตั้งหรือที่อยู่ของสมาชิก
 2. กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนดำเนินงานตามแผนงานโครงการแล้วเสร็จ หากมีเงินสนับสนุนเหลือ ให้ดำเนินการคืนภายใน 30 วัน นับจากโครงการแล้วเสร็จ หรือ สามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนงานโครงการ เพื่อดำเนินงานตามจำนวนเงินที่เหลืออยู่ได้ ยกเว้น โครงการที่เป็นการกู้ยืมเงิน ให้คืนเงินต้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด
 3. ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ยกเว้น โครงการที่ดำเนินการมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 180 วัน ให้รายงานภายใน 30 วัน นับแต่แผนงานโครงการเสร็จสิ้น
 4. การจัดส่งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/จังหวัด/กทม./อำเภอ แล้วแต่กรณี โดยจัดส่งรายงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้
 5. กรณีเงินทุนหมุนเวียน เมื่อครบกำหนดสัญญาให้สมาชิกคืนเงินเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล” แล้วนำใบโอนเงินแจ้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตำบลทราบ เพื่อให้ออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิก
 6. “คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล” โอนเงินที่ได้รับคืนเข้าบัญชี “คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด” ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเงินโอนคืนจากสมาชิก
 7. สมาชิกที่ได้รับเงินสนับสนุนแล้ว และยังไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ให้สมาชิกโอนเงินคืนเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล” ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับการโอนเงิน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล โอนเงินคืนเข้าบัญชี “คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด” ภายใน 3 วันทำการ หรือ อาจขอแก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการเพื่อดำเนินการตามโครงการเดิม จำนวนงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านั้น โดยเสนอปรับปรุงแผนงานโครงการให้ “คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล” เห็นชอบส่งให้ “คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด” พิจารณาอนุมัติ

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ระเบียบประกาศกองทุนสตรีที่บังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม

สื่อมัลติมีเดีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สอบถามเพิ่มเติม

 • รายละเอียดกองทุนฯ โทร 02-2829306, 02-2829310
 • ระบบเว็บไซต์ โทร 02-1416287
 • http://www.womenfund.in.th
พบการเรียกร้องเงินค่าสมัคร หรือกีดกันการสมัคร 
โปรดโทรแจ้ง 1111 กด 6

 


 

ที่มา

 • https://www.womenfund.thaigov.go.th
 • http://www.womenfund.in.th