logotype
การขอใช้ไฟฟ้า (ภูมิภาค) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Sunday, 25 December 2011 09:11

 

การขอใช้ไฟประเภทบ้านพักอาศัย


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 • สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้าต้องมีบ้านเลขที่และหรือ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้ไฟฟ้ามาแสดง

เอกสารหลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน องค์การของรัฐ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้า
 3. กรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเอง
  • ถ้ามีจำนวนดวงโคมเต้ารับติดตั้งใหม่รวมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึ่งจุดเท่ากับดวงโคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด) หรือ
  • ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์
   หมายเหตุ**ต้องส่งแผนผังการเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไม่เกิน 1:100 จำนวน 2 ชุด
 4. กรณีมอบอำนาจต้องทำหนังสือมอบอำนาจ
  • มีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คน
  • ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
   หมายเหตุ**ผู้รับ
   มอบอำนาจ ต้องนำหลักฐานตามข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจไปแสดงพร้อมหลักฐาน ตามข้อ 1 ของผู้รับมอบอำนาจเองด้วย

ขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า
 1. เมื่อการไฟฟ้าฯ ได้รับคำร้องและหลักฐาน การไฟฟ้าฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ การเดินสายภายในอาคาร
 2. เมื่อการไฟฟ้าฯได้ทำการตรวจสอบแล้วหากการเดินสายหรือการ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้องและ ไม่ปลอดภัย การไฟฟ้าฯจะให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง และเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วจะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ เพื่อชำระค่าธรรมเนียม
 3. กรณียังไม่ได้ติดตั้งสายภายในอาคาร เมื่อติดตั้งสายภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งการไฟฟ้าฯทราบอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้ต่อไป
 4. เมื่อตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ชำระเงินค่าธรรมเนียม และเก็บใบเสร็จไว้ เป็นหลักฐาน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า

 

การขอใช้ไฟประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 • ใช้ไฟฟ้าเกิน 500 เควีเอ. หรือ
 • ใช้ไฟฟ้าใน ระดับแรงดัน 69000 หรือ 115000 โวลต์

เอกสารหลักฐาน
 1. ใบทะเบียนการค้าของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด
 2. แผนผังสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของกิจการ
 3. แผนผังภายในบริเวณของกิจการที่ขอใช้ไฟฟ้า (Lay Out)
 4. หนังสือยินยอมให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามแบบฟอร์ม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กรณีดำเนินการผ่านที่ดินของผู้อื่น)
 5. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าขอเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเอง ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 1-4 จำนวน 3 ชุด โดยมีวิศวกรผู้ออกแบบลงนามรับรอง ดังนี้
  • แผนผังภายในบริเวณของกิจการที่ขอใช้ไฟฟ้าแสดง แนวปักเสาพาดสายตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หม้อแปลง สวิตซ์แรงสูง เป็นต้น
  • Single Line Diagram รวมทั้งรายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ถ้ามี)
  • แบบการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ (Detail Drawing) และ Specification ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • หนังสือรับรอง และหลักฐานวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม

ระยะเวลาเตรียมการเพื่อขอใช้ไฟฟ้า

เมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจการที่จะลงทุน และสถานที่ประกอบการแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าทันทีเพื่อการไฟฟ้าฯ จะสามารถเตรียมการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สอดคล้อง และเพียงพอกับความต้องการไฟฟ้า ของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า ที่มีปริมาณสูงตั้งแต่ 10,000 เควีเอ. ขึ้นไปหรือต่ำกว่า 10,000 เควีเอ. แต่มีความต้องการความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าสูง ซึ่งการไฟฟ้าฯ จะพิจารณาจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบแรงดัน 115000 โวลต์ นั้นจะต้องแจ้งขอใช้ไฟฟ้าแต่เนิ่นๆก่อนกำหนดการใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ปี

ข้อแนะนำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำให้ เจ้าของกิจการ เลือกสถานที่ประกอบกิจการที่อยู่ใกล้เคียงกับ สถานีควบคุมการจ่ายไฟให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้


การยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้า

ยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โดยทำหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมรายละเอียดส่งตรงถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือหรือแบบฟอร์มขอใช้ไฟฟ้ามีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขอใช้ไฟฟ้า
 • ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ประกอบการ การขอใช้ไฟฟ้า
 • ชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานการติดต่อขอใช้ไฟฟ้า
 • ประเภทของกิจการ
 • ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ขอและที่จะเพิ่มในอนาคต (ถ้ามี)
 • กำหนดการใช้ไฟฟ้า
 • ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (ตลอด 24 ชั่วโมงหรือเฉพาะช่วงเวลาใด)
 • ระบบแรงดันไฟฟ้าที่ขอใช้
 • ขอบเขตของงานที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะดำเนินการเองและที่จะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการให้

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคล ขอใช้ไฟฟ้าแทน

ผู้ขอใช้ไฟฟ้า อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องนำเอกสารเพิ่มเติมของผู้มอบอำนาจไปยื่น พร้อมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ (ต้นฉบับ) ซึ่งมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คน และปิดอากรแสตมป์ดังนี้
  • มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว ให้ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
  • มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการมากกว่าครั้งเดียวให้ปิดอากร แสตมป์ 30 บาท
  • มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียวโดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำ กิจการแยกกันได้ตามรายตัวบุคคลที่รับมอบปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • ภาพถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การสำรวจออกแบบแผนผังก่อสร้างและ ประมาณการค่าใช้จ่าย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนัดหมายกับผู้ขอใช้ไฟฟ้าและจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจสถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า เพื่อออกแบบจัดทำแผนผังก่อสร้างตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ไฟฟ้าพร้อมประมาณ การค่าใช้จ่ายแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทราบต่อไป


การกำหนดยืนราคาและการชำระค่าใช้จ่าย
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดยืนราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้าฯได้แจ้งค่าใช้จ่ายให้กับผู้ขอใช้ไฟทราบ หากการไฟฟ้าฯ รับชำระค่าใช้จ่ายหลังกำหนดยืนราคา การไฟฟ้าฯจะพิจารณาคิดค่าใช้จ่ายใหม่
 • เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วและเมื่อ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าถูกต้องตลอดจนผ่านการตรวจสอบการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนที่ผู้ ใช้ไฟฟ้าดำเนินการเองทั้งภายนอกและภายในอาคารจากการไฟฟ้าฯเรียบร้อยแล้วการ ไฟฟ้าฯจึงจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้

การดำเนินการเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

เมื่อก่อสร้างขยายเขต และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายนอกและภายในเรียบร้อยแล้ว การขอเปิดจ่ายไฟฟ้านั้น ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องแจ้งความจำนง ขอติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า เพื่อให้จ่ายไฟฟ้าโดย

 • ติดต่อขอแบบฟอร์มคำร้องขอใช้ไฟฟ้าแล้วกรอกแบบฟอร์มฯนั้นพร้อมยื่นหลักฐานและ แผนผัง แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ที่สำนักงานการไฟฟ้าในท้องที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าเช่นค่าธรรมเนียมต่อไฟฟ้า ค่าตรวจสอบการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ฯลฯ
 • วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า(เงินสดหรือธนาคารค้ำประกันหรือพันธบัตรรัฐบาล)

ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะติดตั้งมาตรวัด ไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้ต่อเมื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าดำเนินการขอติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า เป็นที่เรียบร้อยและได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนิน การเองทั้ง ภายนอกและภายในอาคารเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน สำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหากผู้ขอใช้ไฟฟ้า ยังขัดข้องไม่สามารถจะลงนามในสัญญาฯให้เรียบร้อยก่อนจ่าย


สถานที่ติดต่อ
 • สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • สำนักงานการไฟฟ้าเขต
 • สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัด
 • สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

Last Update : 2015-05-06

Last Updated on Wednesday, 06 May 2015 09:53