logotype
การโอนเปลี่ยนเจ้าของรถกรณีโอนมรดกและมีพินัยกรรม PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 21:08
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การโอนเปลี่ยนเจ้าของรถคือการโอนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์จากอีกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งในกรณีที่มีพินัยกรรมสามารถโอนให้กับบุคคลที่ได้รับพินัยกรรมได้เลย  และจะต้องดำเนินการ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้มีการเซ็นต์วันที่ ลงในแบบคำขอโอนและรับโอน  ภาษีของรถจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี) ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถไปได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

เกร็ดความรู้
 • หากผู้โอนและรับโอนไม่ดำเนินการการแจ้งเปลี่ยนเจ้าของรถตามกำหนด 15 วัน มีความผิดตามกฎกระทรวงมาตรา  17  บทกำหนดโทษ มาตรา 70  โทษปรับ 200 - 2,000 บาท
 • บางครั้งประชาชนต้องการโอนเปลี่ยนเจ้าของรถนอกพื้นที่ที่รถจดทะเบียนไว้ก็สามารถทำได้โดยแนะนำให้ประชาชนแจ้งย้ายรถไปในพื้นที่ที่ ต้องการโอนเปลี่ยนเจ้าของรถก่อน จึงสามารถโอนเปลี่ยนเจ้าของรถได้ และผู้ที่ประสงค์จดทะเบียนรถในจังหวัดที่ตนเองไม่มีภูมิลำเนาอยู่ กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถแจ้งใช้รถตามเขตหรืออำเภอในจังหวัดนั้นตามความประสงค์ของตนเองได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน
เอกสารและหลักฐาน
 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  ซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว
 2. ทะเบียนบ้าน( ฉบับเจ้าบ้าน ) พร้อมสำเนา  ของผู้ตาย(ที่ได้มีการระบุว่าเสียชีวิตแล้ว)และผู้รับโอน ผู้รับมรดกหรือผู้รับโอน ถ้าเป็นภรรยา ให้นำสำเนาทะเบียนสมรสไปด้วย
 3. บัตรประจำประชาชนของเจ้าของรถ ผู้รับโอน ผู้รับมรดกหรือผู้รับโอน ถ้าเป็นภรรยา ให้นำสำเนาทะเบียนสมรสไปด้วย
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 6. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 7. สำเนาใบมรณบัตรเจ้าของรถ (ที่เสียชีวิตแล้ว)
 8. พินัยกรรม
หมายเหตุ : กรณีเป็นคนต่างชาติใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง VISA และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงาน แทนบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
อัตราค่าธรรมเนียม
 • การโอนมรดกจะไม่เสียค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน
 • เสียค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ
 • รถจักรยานยนต์ 10 บาท
 • รถยนต์ 50 บาท
สถานที่ติดต่อ
 • สำนักงานขนส่งที่รถได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ( ดูจากสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ตรงชื่อผู้ถือกรมสิทธิ์รถ ว่าชื่อ อยู่ที่เขตใด)
 • สนง.ขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
  - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
  - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
  - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3

หมายเหตุ : หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ช่วงพักเที่ยงก็สามารถดำเนินการได้เพราะงานทะเบียนพักกลางวัน แนะนำให้ประชาชนยื่นเรื่องก่อน เวลา 15.30 น.

 

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม


ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update : 2019-04-21

Last Updated on Sunday, 21 April 2019 19:09