logotype
การโอนเปลี่ยนเจ้าของรถยนต์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 21:02
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 • การโอนเปลี่ยนเจ้าของรถคือการโอนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์จากอีกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง และจะต้องดำเนินการ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้มีการเซ็นต์วันที่ ลงในแบบคำขอโอนและรับโอน
 • ภาษีของรถจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี)
 • ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถไปได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
เกร็ดความรู้
 • หากผู้โอนและรับโอนไม่ดำเนินการการแจ้งเปลี่ยนเจ้าของรถตามกำหนด 15 วัน มีความผิดตามกฎกระทรวงมาตรา  17  บทกำหนดโทษ มาตรา 70  โทษปรับ 200 - 2,000 บาท
  เทคนิคเล็ก ๆ
 • บางครั้งประชาชนต้องการโอนเปลี่ยนเจ้าของรถนอกพื้นที่ที่รถจดทะเบียนไว้ก็สามารถทำได้โดยแนะนำให้ประชาชนแจ้งย้ายรถไปในพื้นที่ที่ ต้องการโอนเปลี่ยนเจ้าของรถก่อน จึงสามารถโอนเปลี่ยนเจ้าของรถได้  และผู้ที่ประสงค์จดทะเบียนรถในจังหวัดที่ตนเองไม่มีภูมิลำเนาอยู่ กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถแจ้งใช้รถตามเขตหรืออำเภอในจังหวัดนั้นตามความประสงค์ของตนเองได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน
เอกสารและหลักฐาน

กรณีซื้อขาย / ปิดบัญชีสัญญาเช่าซื้อ

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 2. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขายกรณีเป็นการเช่าซื้อ ให้ใช้หลักฐานสำเนาหรือภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้อใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีค่าเช่าซื้อในงวดสุดท้าย พร้อมหนังสือยืนยันการชำระค่าเช่าซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนจากผู้ให้เช่าซื้อ
 3. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
 4. หลักฐานประจำตัวผู้โอน และผู้รับโอน ได้แก่
  - บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

กรณีโอนรถที่ไม่มีการซื้อขาย (สามีโอนให้ภรรยา หรือ ภรรยาโอนให้สามี , บิดาโอนให้ลูก หรือ มารดาโอนให้ลูก , พี่โอนให้น้อง)

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้โอนและผู้รับโอน
 3. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา ) กรณีบิดาโอนให้ลูก หรือ มารดาโอนให้ลูก
 4. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสามีโอนให้ภรรยา หรือ ภรรยาโอนให้สามี)
 6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

กรณีโอนรถที่ไม่มีการซื้อขาย (เพื่อนโอนให้เพื่อน,ญาติโอนให้ญาติ)

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้โอนและผู้รับโอน
 3. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
 4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

การโอนรถของบรรดาคณะทูต สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของตน ซึ่งนำเข้ามาโดยได้รับยกเว้นอากรศุลกากรและบรรดาภาษีต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศอนุมัติให้จำหน่ายรถคันดังกล่าว
 3. หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือการขายรถคันนั้นแล้ว
 4. หลักฐานการเสียอากรขาเข้ามาจากกรมศุลกากรและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)
 5. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
 6. หลักฐานประจำตัวของผู้รับโอน ได้แก่
  - บัตรประจำประชาชนตัวจริง
  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล    
 7. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

การโอนรถของบุคคลที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีอื่น ๆ แต่ไม่ได้รับการยกเว้นการเสีย ภาษีประจำปี ให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หนังสือจากกรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้จำหน่ายรถและแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือ ขายรถคันนั้นแล้ว
 3. หลักฐานการเสียอากรขาเข้ามาจากกรมศุลกากรและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)
 4. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
 5. หลักฐานประจำตัวของผู้รับโอน ได้แก่- บัตรประจำประชาชนตัวจริง
  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)


ข้อควรจำ : เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น    

หมายเหตุ : กรณีเป็นคนต่างชาติใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง VISA และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงาน แทนบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน (เช่น ราคาประเมิน 100,000 บาทค่าอากรแสตมป์เท่ากับ 500 บาท)
 • กรณีให้(สามีให้ภรรยา,บิดาให้ลูก,มารดาให้ลูก) หรือมรดก ไม่เสียค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์
 • ค่าคำขอ 5 บาท  ค่าธรรมเนียม 100 บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ
 • รถจักรยานยนต์ 10 บาท
 • รถยนต์ 50 บาท
การตรวจสภาพ

ตรวจสภาพทุกกรณี ยกเว้นแต่การโอนโดยการเช่าซื้อหรือซื้อขายจากไฟแนนซ์ (รถใหม่) ไม่ต้องตรวจสภาพรถ

การฝากตรวจสภาพรถต่างสำนักงานขนส่งพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล สามารถทำได้โดยนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งทุกพื้นที่ที่สะดวก นำหลักฐานการตรวจสภาพรถมายื่นประกอบคำขอโอนรถ ณ สำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่รถจดทะเบียนไว้ (แต่การฝากตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดเดียวกันไม่สามารถทำได้ )

ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ใช้แบบคำขอโอนและรับโอนซึ่งมีการกรอกข้อความและลงนามในคำขอแล้วยื่นคำร้องขอโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของพร้อมหลักฐาน
 2. นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่สำนักงานขนส่ง
 3. ชำระค่าธรรมเนียม
 4. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
สถานที่ติดต่อ
 • สำนักงานขนส่งที่รถได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ดูจากสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ตรงชื่อผู้ถือกรมสิทธิ์รถ ว่าชื่อ อยู่ที่เขตใด)
 • สนง.ขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
  - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
  - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
  - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3

หมายเหตุ : หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ช่วงพักเที่ยงก็สามารถดำเนินการได้เพราะงานทะเบียนไม่พักกลางวัน แนะนำให้ประชาชนยื่นเรื่องก่อน เวลา 15.30 น.

 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update :
2019-04-21

 


Last Updated on Sunday, 21 April 2019 19:09