logotype
การออกหลักฐานทางทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 21:01

กรณีสูญหาย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 1. ผู้ประกอบการขนส่ง
 2. เจ้าของรถ
 3. ผู้ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ผู้เช่าซื้อ เป็นต้น
 4. ผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบุคคลตาม (1), (2) หรือ (3) กรณีแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถหรือ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ บุคคลตาม (1), (2), (3) หรือ จะต้องยื่นคำขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ หากไม่ยื่นคำขอภายใน 15 วัน ให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
หลักฐานประกอบคำขอ
 1. หลักฐานการรับแจ้งความ และสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ได้แจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 2. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถสูญหายหรือถูกทำลาย
 3. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถที่มาดำเนินการขอหลักฐาน ทางทะเบียนใหม่ทดแทน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือบัตรอื่น ซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  **ยกเว้นกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยังต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบเป็นหลักฐาน
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. จัดเก็บค่าธรรมเนียมคำขอรับใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ แล้วแต่กรณี
 2. จัดทำใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแทนหลักฐานเดิม แล้วแต่กรณี โดยใช้ตรายางประทับด้วยหมึกสีแดง มีข้อความว่า "แทนฉบับสูญหาย" พร้อมกับบันทึกรายการ ดำเนินการทางทะเบียนในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ นำเสนอ นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติและลงนาม
 3. สำหรับกรณีการจัดทำแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถใหม่แทนของเดิม ให้จัดทำหนังสือสั่งทำแผ่นป้ายเลข ทะเบียนรถ นำเสนอนายทะเบียนพิจารณาลงนาม
 4. นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติและลงนาม
 5. จ่ายใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี สำหรับกรณีการจัดทำ แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถใหม่ ให้กำหนดนัดวันมารับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถในใบเสร็จรับเงินค่า
 6. ธรรมเนียม แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมาขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถตามกำหนดนัด

กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ

หลักฐาน
 • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
 • ในกรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ให้ใช้หลักฐาน ดังนี้
  • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
  • เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ชำรุด


กรณีแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถชำรุด ให้ใช้หลักฐาน ดังนี้

 • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ


หมายเหตุ

กรณีช่องบันทึกรายการเสียภาษีในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเต็มแล้ว เมื่อมีการเสียภาษีครั้งต่อไป ให้ออกหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถฉบับใหม่ โดยใช้ตรายางประทับตราด้วยหมึก สีแดงมีข้อความว่า "ออกให้ใหม่ฉบับเก่ารายการเต็ม" พร้อมทั้งเรียกเก็บหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถฉบับเก่า แนบเรื่องเดิมไว้โดยไม่ต้องยื่นคำขอและเก็บค่าธรรมเนียมแต่ประการใด ให้ออกหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถฉบับใหม่ โดยใช้ตรายางประทับตราด้วยหมึก สีแดงมีข้อความว่า "ออกให้ใหม่ฉบับเก่ารายการเต็ม" พร้อมทั้งเรียกเก็บหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถฉบับเก่าแนบเรื่องเดิมไว้โดยไม่ต้องยื่นคำขอและเก็บค่าธรรมเนียมแต่ประการใด

 

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update :
2019-03-17

Last Updated on Sunday, 17 March 2019 21:04