logotype
การขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:55

กรณีชำรุดและสูญหาย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การดำเนินการทางด้านทะเบียนภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี) และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้  โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่  ป้ายทะเบียนรถต้องออกให้โดยสำนักงานขนส่งเท่านั้น ป้ายทะเบียนรถ ถือเป็นสมบัติของทางราชการแม้เราจะเสียค่าธรรมเนียมค่าแผ่นป้ายตอนที่จดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่ป้ายก็ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเรา โดยลักษณะของป้ายจะมีตัว ปั้ม นูนขึ้นมา ว่า ขส  ที่สำคัญป้ายทะเบียนรถไม่สามารถแก้ไข ใดๆ การนำแผ่นป้ายทะเบียนไปพ่นสีเอง การตัดแผ่นป้ายเพื่อให้มีขนาดพอดีกับกรอบแผ่นป้าย การใช้นอตไปติดตรงตัวเลขโดยมีเจตนาที่จะทำให้อ่านตัวเลขผิดไปจากเดิม การใช้ทองคำเปลว ปิดตัวเลขบางส่วน หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 67 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงหรือปิดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียนรถ ไม่ว่าโดยวิธีใดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เกร็ดความรู้ :

 • ขนาดป้ายทะเบียนรถ รถยนต์  15 X  34  เซนติเมตร รถจักรยานยนต์  17 X  17 เซนติเมตร การใช้รถโดยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถมีความผิดตาม กฎกระทรวง มาตรา 11 บทกำหนดโทษมาตรา 60 มีโทษปรับ  200- 2,000 บาท
เอกสารและหลักฐาน
 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง
 2. บัตรประจำประชาชน(ตัวจริงพร้อมสำเนา) ของเจ้าของรถ
 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
 6. แผ่นป้ายทะเบียนเดิมที่ชำรุด

ข้อควรจำ : เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น

  ระยะเวลาการดำเนินการ
  • ระยะเวลาในการขอรับป้ายทะเบียนรถ : ภายใน 7 วันแต่ไม่เกิน 15 วัน (หมายเหตุ**ในใบเสร็จรับเงินจะระบุวันที่ต้องมารับป้ายทะเบียน)

  อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนธรรมดาแผ่นละ 100 บาท
  • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนประมูล แผ่นละ 600 บาท

  สถานที่ติดต่อ

  • สำนักงานขนส่งที่รถได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ( ดูจากสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ตรงชื่อผู้ถือกรมสิทธิ์รถ ว่าชื่อ อยู่ที่เขตใด)
  • สนง.ขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
   - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
   - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
   - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3

  หมายเหตุ หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

  เวลาทำการ

  • ทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
  • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
  • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
  • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
  • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
  • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย
   -ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
   -ใบอนุญาตขับรถ 2 ปี เป็น 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
   -ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.


   


   

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

  ที่มา : www.dlt.go.th

  Last Update :
  2019-03-17

  Last Updated on Sunday, 17 March 2019 21:27