logotype
การสลับป้ายทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:50

กรณีการขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้สำหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคันหนึ่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การสลับป้ายทะเบียนรถกรณีนำป้ายรถอีกคันหนึ่งมาใช้อีกคันหนึ่งคือการเปลี่ยนป้ายทะเบียนระหว่าง รถ 2 คัน สลับกัน โดยรถจะต้องจดทะเบียนในเขตพื้นที่เดียวกันเพราะแต่ละสำนักงานขนส่งมีเลขทะเบียนเท่านั้น และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เดียวกัน หรือต่างผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็ได้ หากต้องการดำเนินการขอสลับป้ายทะเบียนรถต่างพื้นที่ให้ต้องดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายๆไป การดำเนินการทางด้านทะเบียน ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี) และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่

เกร็ดความรู้

ป้ายที่ถูกต้อง ต้องออกโดยสำนักงานขนส่งเท่านั้น โดยจะมีตัวอักษร ขส นูนอยู่ริมขวามือล่างของป้าย โดยมีขนาด 15 X  34  ชม สำหรับรถยนต์ 17 X 17 สำหรับรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 67 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงหรือปิดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียนรถ ไม่ว่าโดยวิธีใดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เอกสารและหลักฐาน
 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 2. บัตรประจำประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ
 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 5. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 6. แผ่นป้ายทะเบียนเดิม (กรณีสลับแผ่นป้ายทะเบียนในจังหวัดเดียวกันแต่คนละเขตพื้นที่)
อัตราค่าธรรมเนียม
 1. ค่าธรรมเนียมการขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท
 2. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท
 3. ค่าคำขออื่นๆ 75 บาท (ค่าใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 20 บาท, ค่าแก้ไขรายการในสมุดคู่มือจดทะเบียน 50 บาท, ค่าคำขอ 5 บาท)
สถานที่ติดต่อ
 • สำนักงานขนส่งที่รถได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ดูจากสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ตรงชื่อผู้ถือกรมสิทธิ์รถ ว่าชื่อ อยู่ที่เขตใด) (สนง.ขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก)
เวลาทำการ
 • ทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
 • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย
  -ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
  -ใบอนุญาตขับรถ 2 ปี เป็น 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
  -ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

หมายเหตุ :

 • กรณีต้องการสลับป้ายครั้งแรก สามารถทำการสลับป้ายได้เลย หากต้องการสลับป้ายในครั้งต่อไปจะต้องรออีก 1 ปี จึงจะสามารถทำการสลับป้ายได้
 • กรณีที่เจ้าของรถต้องการขายรถ แต่ต้องการนำทะเบียนรถเดิม มาสวมสิทธิ์รถคันใหม่ อยู่ในกรณีเดียวกับการขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้สำหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคันหนึ่ง
  - กรณีนี้เจ้าของรถต้องทำเรื่องสลับเลขให้เรียบร้อยก่อนถึงจะขายรถคันเก่าได้ จะเก็บเลขทะเบียนไว้หรือถือลอยไม่ได้
  ยกเว้น เลขทะเบียนคันเก่าเป็นเลขที่ประมูลมา จึงสามารถปลดออก หรือถือลอยได้ โดยไม่ต้องมีรถใส่อยู่ (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584)
 • กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่คนละเขตพื้นที่ ให้เจ้าของรถ 2 ฝ่าย ตกลงกันว่าจะติดต่อในพื้นที่ฝ่ายใด
 • หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

กรณีการขอใช้หมายเลขทะเบียนซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การนำป้ายทะเบียนรถที่ได้มาจากการจองป้ายทะเบียนรถหรือป้ายที่ได้จากการประมูล ยื่นจดทะเบียนกับรถใหม่ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน หรือ รถที่จดทะเบียนแล้วแต่ต้องการที่จะเปลี่ยนป้าย การดำเนินการทางด้านทะเบียน ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี) และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่

เกร็ดความรู้

ป้ายที่ถูกต้อง ต้องออกโดยสำนักงานขนส่งเท่านั้น โดยจะมีตัวอักษร ขส นูนอยู่ริมขวามือล่างของป้าย โดยมีขนาด  15 X  34  ชม สำหรับรถยนต์ 17 X 17 สำหรับรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 67 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงหรือปิดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียนรถ ไม่ว่าโดยวิธีใดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เอกสารและหลักฐาน
 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 2. บัตรประจำประชาชน( ตัวจริงพร้อมสำเนา ) ของเจ้าของรถ
 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 5. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 6. หลักฐานการได้มาของป้าย
ข้อควรจำ : เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น
อัตราค่าธรรมเนียม
 1. ค่าธรรมเนียมการขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการจอง 500 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล 1,500 บาท
 3. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท
 4. ค่าคำขออื่นๆ 75 บาท
สถานที่ติดต่อ
 • สำนักงานขนส่งที่รถได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ( ดูจากสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ตรงชื่อผู้ถือกรมสิทธิ์รถ ว่าชื่อ อยู่ที่เขตใด)
 • สนง.ขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
  • - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
  • - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
  • - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3


หมายเหตุ : หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

 • หลังจากได้รับหลักฐานการได้มาของป้ายแล้วถ้าเป็นป้ายที่ได้รับจากการจองให้ดำเนินการขอใช้ป้ายภายใน 60 วัน
 • ป้ายประมูลให้ดำเนินการ 3 ปี
 • แต่ถ้ายังไม่สะดวกที่จะดำเนินการป้ายประมูลสามารถขอขยายเวลาการขอใช้ป้ายได้ครั้งละ 60 วัน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
เวลาทำการ
 • ทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
 • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย
  -ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
  -ใบอนุญาตขับรถ 2 ปี เป็น 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
  -ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

 

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update :
2019-08-08

Last Updated on Thursday, 08 August 2019 15:34