logotype
การจดทะเบียนรถใหม่ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:36


การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากผู้จำหน่ายรถภายในประเทศ

เอกสารและหลักฐาน
 1. หนังสือแจ้งจำหน่ายรถ
 2. หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
 3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
 4. หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
  - บัตรประจำตัวประชาชน
  - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวและสำเนา
 6. กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
  - ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
  - หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่นๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ
  - หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

  ข้อควรจำ : เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น
สถานที่
 • กรุงเทพมหานครยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว
  - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
  - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
  - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3
 • ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ยกเว้นอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง

หมายเหตุ :

 • การจดทะเบียนรถโดยขอแจ้งใช้รถในจังหวัดที่เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนา ให้เจ้าของรถยื่นคำขอ ณ จังหวัดที่ประสงค์จะใช้รถ โดยกรอกรายละเอียดในคำขอว่าจะนำรถไปใช้ในอำเภอ/เขต/จังหวัด และหนังสือมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
 • หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584
อัตราค่าธรรมเนียม
 1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
 3. ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท
หมายเหตุ : รถจักรยานยนต์ไม่มีทะเบียนรถป้ายแดง
ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ
 • หากประชาชนนำรถมาจดทะเบียนรถใหม่ด้วยตนเอง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย
 • รถที่ได้มีการดัดแปลง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย เพื่อลงรายละเอียดการแก้ไขเข้าไปในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

ยกเว้นกรณี การจดทะเบียนรถใหม่โดยตัวแทนจำหน่ายรถ หรือโชว์รูมรถ ไม่ต้องนำรถเข้าไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง เนื่องจากได้มีการขอให้ทางเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกไปตรวจสภาพรถนอกสถาน ที่ให้เรียบร้อยแล้ว

ค่าตรวจสภาพรถ
 • รถจักรยานยนต์ 10 บาท
 • รถยนต์ 50 บาท
เวลาทำการ
 • วันจันทร์ – วันศุกร์
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
 • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย
  - ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 1 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
  - ใบอนุญาตขับรถ 1 ปี เป็น 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
  - ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

การจดทะเบียนรถนำเข้าทั้งคันจากต่างประเทศโดยมิใช่เพื่อจำหน่าย

เอกสารและหลักฐาน
 • ใบรับรองการนำเข้าจากกรมศุลกากร
 • สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า บัญชีแสดงรายการสินค้า และใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า(ซึ่งผ่านการรับรองจากรมศุลกากร)
 • หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 • หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
  - บัตรประจำตัวประชาชน
  - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัว
 • กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
  - ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย

  - หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่นๆหรือองค์การระหว่างประเทศ
  - หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )สำนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ


ข้อควรจำ
: เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น

สถานที่
 • กรุงเทพมหานครยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว
  - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
  - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
  - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3
 • ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ยกเว้นอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง

หมายเหตุ : หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

อัตราค่าธรรมเนียม
 1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
 3. ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท
ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ
 • หากประชาชนนำรถมาจดทะเบียนรถใหม่ด้วยตนเอง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย
 • รถที่ได้มีการดัดแปลง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย เพื่อลงรายละเอียดการแก้ไขเข้าไปในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
ค่าตรวจสภาพรถ
 • รถจักรยานยนต์ 10 บาท
 • รถยนต์ 50 บาท
เวลาทำการ
 • วันจันทร์ – วันศุกร์
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
 • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย
  - ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 1 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
  - ใบอนุญาตขับรถ 1 ปี เป็น 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
  - ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

 

การขอจดทะเบียนรถที่นำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาประกอบในประเทศไทย

เอกสารและหลักฐาน
 1. หลักฐานการได้มาของโครงคัสซี หรือตัวถังรถ ซึ่งหากเป็นโครงคัสซีหรือตัวถังรถเก่าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ได้แก่ ใบขนส่งสินค้าขาเข้า บัญชีแสดงรายการสินค้า และใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า(ถ้าเป็นสำเนาต้องให้กรมศุลกากรรับรองความถูกต้องด้วย) ถ้าได้มาโดยประการอื่นให้นำหลักฐานการได้มาของโครงคัสซีดังกล่าวมาแสดงด้วย
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าโครงคัสซีหรือตัวรถ ซึ่งต้องระบุชนิดและหมายเลขโครงคัสซีหรือตัวรถด้วย
 3. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ ได้แก่หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย หนังสือแจ้งจำหน่ายและใบเสร็จรับเงินในการซื้อขาย ถ้าได้มาโดยประการอื้นให้นำหลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ดังกล่าวมาแสดง
 4. หลักฐานการประกอบรถ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินและหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อค่าประกอบรถกรณีที่เจ้าของรถประกอบขึ้นเองให้ทำหนังสือยืนยันไว้เป็นหลักฐาน
 5. หนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถจากผู้ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศกรรมยานยนต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทรถสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกรรม เฉพาะกรณีรถที่ประกอบผิดไปจากแบบที่ผู้ผลิตกำหนด
 6. หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 7. หลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต
 8. หนังสือรับรองการทดสอบรถจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม /ขั้นตอนการชำระค่าบริการ และการให้บริการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
 9. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวและสำเนา
 10. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้
  สถานที่
  • กรุงเทพมหานครยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว
   - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
   - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
   - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3
  • ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ยกเว้นอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง

  หมายเหตุ : หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

  อัตราค่าธรรมเนียม
  1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
  2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
  3. ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
  4. ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท
  ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ
  • หากประชาชนนำรถมาจดทะเบียนรถใหม่ด้วยตนเอง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย
  • รถที่ได้มีการดัดแปลง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย เพื่อลงรายละเอียดการแก้ไขเข้าไปในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
  ค่าตรวจสภาพรถ
  • รถจักรยานยนต์ 10 บาท
  • รถยนต์ 50 บาท
  เวลาทำการ
  • วันจันทร์ – วันศุกร์
  • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
  • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
  • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
  • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย
   - ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 1 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
   - ใบอนุญาตขับรถ 1 ปี เป็น 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
   - ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

   

  การจดทะเบียนรถที่ซื้อจากการขายทอดตลาดจากทางราชการ

  เอกสารและหลักฐาน
  • หนังสือแจ้งการประมูล
  • บัญชีรายละเอียดของรถที่ประมูลหรือขายทอดตลาด
  • หลักฐานการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจาการถ พ.ศ.2535
  • หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
   - บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

   - ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวและสำเนา
   - หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่เจ้าของรถมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

  ข้อควรจำ : เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น

   สถานที่
   • กรุงเทพมหานครยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว
    - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
    - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
    - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3
   • ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ยกเว้นอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง

   หมายเหตุ : หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

   อัตราค่าธรรมเนียม
   • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
   • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
   • ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
   • ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท
   ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ
   • หากประชาชนนำรถมาจดทะเบียนรถใหม่ด้วยตนเอง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย
   • รถที่ได้มีการดัดแปลง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย เพื่อลงรายละเอียดการแก้ไขเข้าไปในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
   ค่าตรวจสภาพรถ
   • รถจักรยานยนต์ 10 บาท
   • รถยนต์ 50 บาท

   การจดทะเบียนรถปิคอัพ 4 ประตู

   เอกสารและหลักฐาน
   1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
   2. บัตรประจำประชาชน( ตัวจริงพร้อมสำเนา ) ของเจ้าของรถ
   3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
   5. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ) พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

   ข้อควรจำ : เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น

   อัตราค่าธรรมเนียม
   • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
   • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
   • ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
   • ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท
   ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ
   • หากประชาชนนำรถมาจดทะเบียนรถใหม่ด้วยตนเอง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย
   • รถที่ได้มีการดัดแปลง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย เพื่อลงรายละเอียดการแก้ไขเข้าไปในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
   ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ
   • รถจักรยานยนต์ 10 บาท
   • รถยนต์ 50 บาท
   สถานที่
   • กรุงเทพมหานครยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว
    - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
    - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
    - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3
   • ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ยกเว้นอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง

   หมายเหตุ : หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

   เวลาทำการ
   • วันจันทร์ – วันศุกร์
   • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
   • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
   • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
   • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย
    - ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 1 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
    - ใบอนุญาตขับรถ 1 ปี เป็น 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
    - ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

    

   การจดทะเบียนรถใหม่สำหรับรถที่ใช้กำลังไฟฟ้า

   เอกสารและหลักฐาน
   • หลักฐานการแจ้งจำหน่ายรถ
   • เอกสารการรับรองกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าจากบริษัทผู้นำเข้า
   • บัตรประจำตัวประชาชน
   • หลักฐานการทำประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย 2535
   • หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
    - บัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวและสำเนา
    กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
    - ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
    - หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองทำงานจากสถานทูต กรมการกงสุล กองตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยราชการอื่นๆหรือองค์การระหว่างประเทศ
    - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง) พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

    ข้อควรจำ : เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น
    สถานที่
    • กรุงเทพมหานครยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว
     - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
     - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
     - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3
    • ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ยกเว้นอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง

    หมายเหตุ : หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

    อัตราค่าธรรมเนียม
    • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
    • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
    • ป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
    • ค่าธรรมเนียมอัตราภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท
    ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ
    • หากประชาชนนำรถมาจดทะเบียนรถใหม่ด้วยตนเอง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย
    • รถที่ได้มีการดัดแปลง ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพด้วย เพื่อลงรายละเอียดการแก้ไขเข้าไปในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
    ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ
    • รถจักรยานยนต์ 10 บาท
    • รถยนต์ 50 บาท
    สถานที่ติดต่อ
    • สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด

    หมายเหตุ : หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

    เวลาทำการ
    • วันจันทร์ – วันศุกร์
    • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
    • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
    • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
    • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย
     - ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 1 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
     - ใบอนุญาตขับรถ 1 ปี เป็น 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
     - ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

     


     

    หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

    ที่มา : www.dlt.go.th

    Last Update : 2019-03-17

    Last Updated on Sunday, 17 March 2019 16:16