logotype
การเปลี่ยนลักษณะรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:30

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การเปลี่ยนลักษณะรถให้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่มีการติดตั้ง โดยจะต้องนำรถเข้าไปตรวจสภาพด้วย หากไม่มีใบเสร็จการติดตั้งให้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จะดำเนินการสอบปากคำ หากเจ้าหน้าที่ มีการเรียกเก็บเงิน โดยไม่มีใบเสร็จ สามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ได้ การดำเนินการทางด้านทะเบียนรถ ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี) และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ลักษณะของอุปกรณ์การติดตั้ง

ความสูงรถกระบะบรรทุก(ปิคอัพ)กำหนดไว้ไม่เกิน 300 ซม. โดยวัดจากพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของรถ เช่นถ้ารถมีหลังคาส่วนที่สูงที่สุดหมายถึงหลังคา ถ้ารถไม่มีหลังคาส่วนที่สูงที่สุดหมายถึงหัวเก๋ง

เกร็ดความรู้

ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตาม 14 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้า ของรถนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อนในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถที่เปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งอาจก่อ ให้เกิดอันตรายในเวลาใช้ให้สั่งเจ้าของรถแก้ไขและนำรถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้การตรวจสภาพดังกล่าวนายทะเบียนจะสั่งให้เจ้าของรถนำรถไปให้ตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบกก็ได้ และให้นำมาตรา 12 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้านาย ทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยในเวลาใช้ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบคู่มือ จดทะเบียนรถนั้นด้วย

มาตรา 12 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (๒๐) หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้วในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเจ้าของรถไม่อาจจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกได้ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนั้นเจ้าของรถมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ อธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งของ นายทะเบียนคำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด  บทกำหนดโทษ มาตรา 60  มีโทษปรับตั้งแต่  200 – 2,000 บาท

เอกสารและหลักฐาน

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  ( ตัวจริงพร้อมสำเนา )
 • บัตรประจำประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท มีจำหน่าย ณ สำนักงานขนส่ง)
 • หลักฐานการเปลี่ยนลักษณะรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ ใบเสร็จค่าจ้างประกอบรถ เป็นต้น
 • ใบรับรองจากวิศวกร (กรณีมีการต่อเติมที่ผิดไปจากโครงสร้างของรถจากผู้ผลิต)
 • หลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต หรือหลักฐานการได้รับยกเว้นเสียภาษีสรรพสามิต (การดัดแปลงเปลี่ยนประเภทรถอยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิต)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อนำรถเข้าตรวจสภาพรถ Iณ สำนักงานขนส่ง
 • ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน และผลการผ่านการตรวจสภาพรถ
 • หากต้องเสียภาษีสรรพสามิต ให้นำหลักฐานจากฝ่ายตรวจสภาพ ติดต่อชำระภาษีสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
 • ชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขสาระสำคัญ ณ สำนักงานขนส่งที่ยื่นเรื่องอีกครั้ง (หากมีภาษีรถส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ให้ชำระภาษี ณ วันที่ยื่นดำเนินการ แต่หากภาษีส่วนต่างลดลง สำนักงานขนส่งจะไม่คืนภาษีที่จ่ายเกินให้)
 • รอรับเอกสารคืน

หมายเหตุ

 • (มีบริการ Drive Thru Service )

ค่าธรรมเนียม

 • 55 บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ

 • รถจักรยานยนต์ 10 บาท
 • รถยนต์ 50 บาท

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานขนส่งในเขตพื้นที่รถจดทะเบียน
สนง.ขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
- รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
- รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
- รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3


ยกเว้น แจ้งติดตั้งโครงเหล็กหรือโครงหลังคา ติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

เวลาทำการ

 • วันจันทร์ – วันศุกร์
 • เวลา 8.30-16.30 น.
 • ช่วงพักเที่ยงก็สามารถดำเนินการได้เพราะงานทะเบียนพักกลางวัน
 • แนะนำให้ประชาชนยื่นเรื่องก่อน เวลา 15.30 น.

 

 


 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update :
2019-04-21

Last Updated on Sunday, 21 April 2019 16:28