logotype
การแจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติรถยนต์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:27

การแจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิงสำหรับรถที่ใช้ก๊าซ NGV

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การแจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิงต้องดำเนินการแจ้งภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้หนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบ หากเกินกำหนด 15 วันถือว่ามีความผิดตามกฎกระทรวงมาตรา 12,14, 36 การดำเนินการทางด้านทะเบียนภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี) และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตามกฎกระทรวงมาตรา ที่ 14 รถจักรยานยนต์ไม่สามารถติดตั้งเชื้อเพลิงได้

เกร็ดความรู้

 • ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตาม 14 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้า ของรถนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อนในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถที่เปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งอาจก่อ ให้เกิดอันตรายในเวลาใช้ให้สั่งเจ้าของรถแก้ไขและนำรถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้การตรวจสภาพดังกล่าวนายทะเบียนจะสั่งให้เจ้าของรถนำรถไปให้ตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบกก็ได้ และให้นำมาตรา 12 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้านาย ทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยในเวลาใช้ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และสมุดคู่มือ จดทะเบียนรถนั้นด้วย
 • มาตรา 12 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง(๒๐) หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้วในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเจ้าของรถไม่อาจจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกได้ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนั้นเจ้าของรถมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ อธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งของ นายทะเบียนคำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด  บทกำหนดโทษ มาตรา 60  มีโทษปรับตั้งแต่  200 – 2,000 บาท
การตรวจและทดสอบรถ NGV
 • นำรถไปตรวจและทดสอบการติดตั้งจากผู้ตรวจสอบและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก พร้อมขอใบรับรองการตรวจและทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ตรวจและทดสอบ
  ยกเว้น เฉพาะการติดตั้งก๊าซ CNG จากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ (Original Equipment Manufacturer) ให้ตรวจและทดสอบหลังจากจดทะเบียนครั้งแรกมาแล้ว 3 ปี และครั้งต่อไปต้องตรวจทุกปี  พร้อมขอใบรับรองการตรวจและทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ตรวจและทดสอบ
 • รถที่ผ่านการตรวจและทดสอบในปีแรก เมื่อนำไปใช้งานครบ 1 ปี ต้องเข้ารับการตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ กับผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกและเมื่อครบอายุการใช้งานทุกๆ 5 ปี ต้องนำรถไปตรวจและทดสอบถังก๊าซด้วย
เอกสารและหลักฐาน
 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง พร้อม สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบเสร็จค่าคิดตั้ง และ หนังสือรับรองการติดตั้ง จากบริษัทผู้ติดตั้ง NGV
 4. ใบรับรองการตรวจสอบการติดตั้งจากผู้ตรวจและทดสอบ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ตรวจและทดสอบ
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่มาดำเนินการ ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
ข้อควรจำ
1. เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น
2. ในกรณีที่รถติดไฟแนนช์ไม่ต้องขอหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนช์ก็สามารถดำเนินการได้โดยใช้หลังฐานของผู้ครอบครองรถ
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
 • ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐาน และผลผ่านการ ตรวจสอบรถ
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม
 • รอรับเอกสารคืน

หมายเหตุ (มีบริการ Drive Thru Service )

เวลาทำการ
 • กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
  • เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์
  • เวลา 08.30 น. 16.30 น.
 • สำหรับต่างจังหวัด
  • เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
  • เวลา 08.30 น.-16.30 น.
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม 55 บาท
 • ค่าตรวจสภาพ รถยนต์ 50 บาท
สถานที่ติดต่อ
 • สามารถแจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิง ได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกเขตพื้นที่

รถยนต์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

 • กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็น เชื้อเพลิง พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2547
 • ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการให้ความเห็นชอบมาตรฐานและการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2548โดยได้กำหนดให้มาตรฐานการติดตั้งและการตรวจและทดสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน UN/ECE R110 หรือ มาตรฐาน ISO 15501

หมายเหตุ: NGV หรือ Natural Gas for Vehicles ซึ่งเป็นชื่อที่คนไทยนิยมเรียกกัน แต่โดยสากลทั่วไปจะเรียกว่า CNG (Compressed Natural Gas)

การแจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิงสำหรับรถที่ใช้ก๊าซ LPG

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

กรมการขนส่งทางบกประกาศหลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2551  เจ้าของรถ ต้องแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน การดำเนินการทางด้านทะเบียนภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี) นับตั้งแต่มีการติดตั้ง และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้  โดยผู้รับมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากเกินกำหนด จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตาม มาตรา 36 ตามกฎกระทรวงมาตรา ที่ 14 รถจักรยานยนต์ไม่สามารถติดตั้งเชื้อเพลิงได้

ประกาศเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

รถที่ต้องการติดตั้งก๊าซ LPG ต้องเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก สำหรับรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ สามารถติดตั้งต่อไปได้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2552 และตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2552 เป็นต้นไป โดยเจ้าของรถที่ประสงค์ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ก๊าซแอลพีจี เป็นเชื้อเพลิง จะต้องนำรถไปติดตั้งกับผู้ติดตั้ง ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น โดยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ ถังก๊าซ ลิ้นบรรจุ ลิ้นระบายความดัน ลิ้นกันกลับ ลิ้นเปิดปิด อุปกรณ์วัดระดับก๊าซเหลว อุปกรณ์ป้องกันการบรรจุเกิน อุปกรณ์ระบายความดัน อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นระยะไกลพร้อมด้วยลิ้นป้องกันการไหลเกิน อุปกรณ์ทำไอก๊าซและปรับความดันก๊าซ อุปกรณ์ฉีดก๊าซ จ่ายก๊าซ หรือผสมก๊าซ อุปกรณ์รับเติมก๊าซ ตัวกรองก๊าซ ท่อนำก๊าซ เรือนกักก๊าซ ท่อระบายก๊าซ และข้อต่อต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วย และต้องติดสติ๊กเกอร์ให้กับเจ้าของรถทุกคัน

เกร็ดความรู้
 • ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตาม 14 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้า ของรถนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อนในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถที่เปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งอาจก่อ ให้เกิดอันตรายในเวลาใช้ให้สั่งเจ้าของรถแก้ไขและนำรถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้การตรวจสภาพดังกล่าวนายทะเบียนจะสั่งให้เจ้าของรถนำรถไปให้ตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบกก็ได้ และให้นำมาตรา 12 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้านาย ทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยในเวลาใช้ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และสมุดคู่มือ จดทะเบียนรถนั้นด้วย
 • มาตรา 12 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง(๒๐) หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้วในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเจ้าของรถไม่อาจจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกได้ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนั้นเจ้าของรถมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ อธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งของ นายทะเบียนคำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด  บทกำหนดโทษ มาตรา 60  มีโทษปรับตั้งแต่  200 – 2,000 บาท
การตรวจและทดสอบรถ LPG
 • นำรถไป ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบทุก 5 ปีนับแต่วันที่แจ้งการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง พร้อมนำรถไปตรวจและทดสอบถังก๊าซด้วย
 • การตรวจและทดสอบการติดตั้งจากผู้ตรวจสอบและทดสอบต้องเป็นผู้ตรวจที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก พร้อมขอใบรับรองการตรวจและทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ตรวจและทดสอบด้วย
เอกสารและหลักฐาน
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง หรือ สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเสร็จค่าคิดตั้ง LPG
 • ใบรับรองการตรวจสอบการติดตั้งจากผู้ตรวจและทดสอบ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ตรวจและทดสอบ
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่มาดำเนินการ ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

  ข้อควรจำ
  • 1. เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น
  • 2. ในกรณีที่รถติดไฟแนนช์ไม่ต้องขอหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนช์ก็สามารถดำเนินการได้โดยใช้หลังฐานของผู้ครอบครองรถ
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
 2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐาน และผลผ่านการ ตรวจสอบรถ
 3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม
 4. รอรับเอกสารคืน


หมายเหตุ (มีบริการ Drive Thru Service )

เวลาทำการการแจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิงสำหรับรถที่ใช้ก๊าซ LPG
 • กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
  • เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์
  • เวลา 08.30 น. 16.30 น.
 • สำหรับต่างจังหวัด
  • เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
  • เวลา 08.30 น.-16.30 น.
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม 55 บาท
 • ค่าตรวจสภาพ 50 บาท
สถานที่ติดต่อ
 • สามารถแจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิง ได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกเขตพื้นที่

รถยนต์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

 • กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็น เชื้อเพลิง พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2547
 • ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการให้ความเห็นชอบมาตรฐานและการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2548โดยได้กำหนดให้มาตรฐานการติดตั้งและการตรวจและทดสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน UN/ECE R110 หรือ มาตรฐาน ISO 15501

การแจ้งยกเลิกใช้เชื้อเพลิงระบบก๊าซธรรมชาติอัด (NGV)


วิธีการและขั้นตอนการขอยกเลิกการติดตั้ง NGV

เอกสารหลักฐาน
 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง หรือ สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่มาดำเนินการ )
 6. ใบเสร็จรับเงินการถอดระบบก๊าซ
ขั้นตอน
 1. นำรถติดต่อศูนย์ติดตั้งและแจ้งว่าเราต้องการยกเลิกการติดตั้ง NGV
 2. ศูนย์ติดตั้งนัดให้นำรถเข้าไปที่ศูนย์ฯ โดยคิดค่าถอด 5,000 บาท (ขึ้นอยู่กับค่าบริการแต่ละศูนย์บริการ) พร้อมกับมีการอุดท่อไอดีและจุดที่มีการเจาะยึดขาหยั่งถัง และส่งเรื่องไปที่ ปตท. เพื่อถอดป้ายทะเบียน ออกจากระบบ (ไม่มีใบรับรองใดๆ )
 3. นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งได้ ทุกพื้นที่
 4. แจ้งเปลี่ยนสาระสำคัญของรถ
 5. จ่ายภาษีรถเพิ่ม เนื่องจากอัตราภาษีรถประจำปีของรถติดตั้ง NGV จะน้อยกว่า รถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล
ค่าธรรเนียม
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ 50 บาท
 • ค่าตรวจสภาพ 50 บาท
 • อัตราภาษีเพิ่มจากเดิมที่ได้รับการลดหย่อน กรณีใช้ระบบเชื้อเพลิงธรรมชาติอัด ngv (จ่ายในวันยื่นคำร้องดำเนินการ)
สถานที่ติดต่อ
 • ณ สำนักงานขนส่งทุกพื้นที่
 • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1-4
 • สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

 

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update :
2019-04-02

Last Updated on Tuesday, 02 April 2019 12:02