logotype
การจองป้ายทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:15

ขั้นตอนการเปิดจองทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต

 • กรมการขนส่งทางบกเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนรถของกรุงเทพมหานครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ที่เว็บไซต์  www.tabienrod.com
 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป (เปิดให้จองหมายเลขทะเบียนรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

หลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต

 1. กรณีรถใหม่ ข้อมูลรถจะต้องถูกส่งมาตัดบัญชีกับกรมการขนส่งทางบก และท่านต้อง ได้รับรถยนต์แล้ว จึงจะจองเลขทะเบียนได้
  กรณีรถจดทะเบียนแล้ว จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานคร และสถานะรถ ปกติเท่านั้น
 2. ท่านสามารถใส่เลขทะเบียนที่เปิดให้จองได้ตามตารางจองเลข ได้ครั้งละ 1 เลข และสามารถใส่เลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้
 3. สามารถตรวจสอบวันจดทะเบียนได้ที่ ตารางจองเลขฯ "ปัจจุบันจดทะเบียนถึงเลข"หากถึงเลขทะเบียน และกลุ่มหมวดที่ท่านจองได้แล้ว ก็สามารถจดทะเบียนได้ แต่ต้อง จดทะเบียนก่อนวันที่กรมฯ กําหนด หากพ้นระยะเวลา ดังกล่าว สิทธิ์ในหมายเลขนั้นจะตกไป
 4. เมื่อจองเลขทะเบียนรถได้แล้ว จะสามารถจองเลขทะเบียนรถยนต์ได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน นับจากวันที่จองเลขทะเบียน โดยอ้างอิงจากเลขประจําตัว และรายละเอียดของรถที่จองเลขทะเบียนได้
 5. เลขทะเบียนที่จองได้ จะจดทะเบียนด้วยชื่อที่จองได้เท่านั้น ไม่สามารถยกเล็ก หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ และรถที่นํามาจดทะเบียนจะต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่จองได้
 6. ผู้ถือสัญชาติไทย ให้ระบุเลขบัตรประชาตัวประชาชนในการจองเลขทะเบียนเท่านั้น
 7. ข้อควรระวัง ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน หากอักษร หรือตัวเลขไม่ตรงตามบัตรประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัทไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคล ให้ถือว่าไม่ใช้บุคคลเดียวกัน จะไม่สามารถนําเลขไปจดทะเบียนได้
 8. ให้ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทางต้องติดกัน เช่น เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3529999227711, เลขหนังสือเดินทาง P110234 เป็นต้น
 9. หากรูปแบบการใส่ ชื่อ - นามสกุล และเลขบัตร ผิดไปจากที่กําหนดหรือรายละเอียดของรถ (ยี่ห้อรถ, เลขตัวถัง) ไม่ตรงกับหถักฐานของรถหรือเบอร์โทรศัพท์ ไม่ใช่เบอร์ที่ติดต่อได้จริง ให้ตกเป็นโมฆะ
 10. การจอง จะเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันตามตารางจองเลข
 11. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ
 12. กรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่และจะแจ้งให้ทราบ


ข้อควรระวัง ก่อนจองเลข

 • กรณีรถใหม่ ต้องได้รับรถแล้วจึงจะจองเลขได้ ให้อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจ และตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่จดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้อง ก่อนกดจองเลข เพราะถ้าผิดจะไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนกับรถยนต์ของคุณ และจะไม่สามารถจองเลขทะเบียนรถได้อีกเป็นเวลา 3 เดือน


หมายเหตุ :

 • ต้องนำรถไปจดทะเบียนภายใน 15 วัน หลังจากได้แผ่นป้ายทะเบียนรถจากการจอง**
 • กรมการขนส่งทางบกยกเลิกการรับคิวจองเลขทะเบียนรถแล้ว
 • เมื่อจองเลขทะเบียนรถในระบบได้แล้ว จะสามารถจองเลขทะเบียนรถยนต์ได้ใหม่อีกครั้ง นับจากรุ่งขึ้นของการจองเลขไปอีก 90 วัน (ไม่ว่าจะนำเลขทะเบียนที่จองได้ไปจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม
 • กรณีรถเป็นป้ายทะเบียนต่างจังหวัดและต้องการจองแผ่นป้ายทะเบียนกทม. จะต้องดำเนินการแจ้งย้ายรถก่อน หลังจากนั้นจึงจะสามารถจองแผ่นป้ายทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้

กรณีเพื่อนำมาจดทะเบียนรถใหม่

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การจองป้ายทะเบียนรถ คือการที่ประชาชนต้องการเลขทะเบียนรถที่ตนเองชอบ โดยการจองสามารถจองเพื่อมาจดทะเบียนรถใหม่ หรือ จองเพื่อนำมาสลับกับรถที่ได้มีการจดทะเบียนแล้วก็ได้ การจองทะเบียนรถ ถ้าได้หมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษรใดไป หากมีการผิดพลาด เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนหมวดอักษรใหม่ให้ท่าน แต่จะแจ้งให้เจ้าของรถทราบก่อนล่วงหน้า การจองหมายเลขทะเบียนดังกล่าว ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับทางราชการ กรณีมีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าฝ่ายบัญชีรถและเครื่องยนต์เป็นผู้พิจารณา และเมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใดถือเป็นสิ้นสุด

เทคนิคเล็กๆ  : การจองป้ายทะเบียนรถให้สอบถามประชาชนต้องว่า จองเพื่อไปจดทะเบียนรถใหม่หรือจองเพื่อไปสลับป้ายกับรถที่ได้จดทะเบียนแล้ว จะได้เลือกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนได้ง่ายขึ้น

เกร็ดความรู้

 • ป้ายทีถูกต้อง ต้องออกโดยสำนักงานขนส่งเท่านั้น โดยจะมีตัวอักษร ขส นูนอยู่ริมขวามือล่างของป้าย โดยมีขนาด 15 X 34  ชม สำหรับรถยนต์ 17 X  17 สำหรับรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 67  ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงหรือปิดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียนรถ ไม่ว่าโดยวิธีใดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
เอกสารหลักฐาน
 1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือผู้เช่าซื้อรถ เท่านั้น
  1.1 กรณีรถจดทะเบียนใหม่
  - บัตรประชาชนฉบับจริง
  - ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)
  หรือใบส่งมอบรถฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)
  หรือสมุดคู่มือรับประกันรถ (BOOK SERVICE) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
  หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
  หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
  1.2 กรณีรถที่จดทะเบียนแล้ว
  - บัตรประชาชนฉบับจริง
  - สมุดคู่มือทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
  หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
  1.3 กรณีรถย้ายมาจากต่างจังหวัด เข้ามาใช้งานในกรุงเทพฯ และโอนกรรมสิทธิ์ ต้องดำเนินการย้ายรถออกจากต่างจังหวัดมาแล้ว
  - บัตรประชาชนฉบับจริง
  - สมุดคู่มือทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
  - นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก
  - แนบผลรับรองการตรวจสภาพรถ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
 2. กรณีนิติบุคคล ผู้ขอต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนาม
  2.1 หลักเกณฑ์ตาม ข้อ1.
  2.2 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ และสำเนาบัตรประชาชน
  2.3 กรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเป็นพนักงานบริษัท แนบสำเนาบัตรประชาชน
  2.4 และหนังสือรับรองการทำงาน
 3. ไม่สามารถจองเลขใหม่ได้ จนกว่าเลขที่จองไว้นั้นจดทะเบียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน
 4. จองหมายเลขทะเบียนรถมากกว่า 1 คัน ต้องแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์ทุกคัน
 5. เลขทะเบียนที่จองแล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข หรือโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ หรือยกเลิก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. เมื่อรับทราบหมายเลขทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 15 วัน หากไม่มาดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา ยินยอมให้นำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจัดให้กับผู้อื่นรายต่อไป
 7. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ และจะแจ้งให้ทราบ
ขั้นตอนดำเนินการ ( กรมการขนส่งทางบกเฉพาะกรุงเทพมหานคร )
 1. ยื่นเอกสารจองป้ายทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
 2. หลังจากได้รับป้ายต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติการจองหมายเลขทะเบียนรถแล้ว
 3. นำใบเสร็จรับเงิน พร้อมเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนรถใหม่ ยื่นต่อเจ้าหน้าในการจดทะเบียนรถใหม่
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม การจองป้ายทะเบียนรถ
 • การนำไปจดทะเบียนรถใหม่ จะเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ (บอกข้อมูลการจดทะเบียนรถใหม่เพิ่มเติมได้) ทำลิงค์การจดทะเบียนรถใหม่
สถานที่ติดต่อ
 • กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก
 • ต่างจังหวัด สำนักงานขนส่งประจำแต่ละจังหวัด

หมายเหตุ : เมื่อจองเลขทะเบียนรถในระบบได้แล้ว จะสามารถจองเลขทะเบียนรถยนต์ได้ใหม่อีกครั้ง นับจากรุ่งขึ้นของการจองเลขไปอีก 90 วัน (ไม่ว่าจะนำเลขทะเบียนที่จองได้ไปจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

เวลาทำการ
 • ทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
 • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย
  -ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
  -ใบอนุญาตขับรถ 2 ปี เป็น 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
  -ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.


กรณีเพื่อนำมาจดทะเบียนกับรถที่มีป้ายทะเบียนแล้ว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การจองป้ายทะเบียนรถ คือการที่ประชาชนต้องการเลขทะเบียนรถที่ตนเองชอบ โดยการจองสามารถจองเพื่อมาจดทะเบียนรถใหม่ หรือ จองเพื่อนำมาสลับกับรถที่ได้มีการจดทะเบียนแล้วก็ได้  การจองทะเบียนรถ ถ้าได้หมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษรใดไป หากมีการผิดพลาด เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนหมวดอักษรใหม่ให้ท่าน แต่จะแจ้งให้เจ้าของรถทราบก่อนล่วงหน้า การจองหมายเลขทะเบียนดังกล่าว ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับทางราชการ กรณีมีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าฝ่ายบัญชีรถและเครื่องยนต์เป็นผู้พิจารณา และเมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใดถือเป็นสิ้นสุด

เงื่อนไขการดำเนินการกรณีนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 คือการจองป้ายทะเบียนรถ

ส่วนที่ 2 การสลับป้ายทะเบียนรถ

โดยทั้ง 2 ส่วนแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีแรก กรุงเทพมหานคร การจองป้ายทะเบียนรถต้องขอจองป้ายผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ www.tabienrod.com 

กรณีสอง ต่างจังหวัด การจองป้ายทะเบียนรถติดต่อขอจองได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด แล้วไปดำเนินการจองได้ที่สำนักงานขนส่งที่รับผิดชอบ

เอกสารและหลักฐานการจองป้ายทะเบียนรถ
 1. บัตรประจำตัวประชาชน (บุคคลธรรมดา) และหากจดทะเบียนในนามนิติบุคคลต้องแนบภาพถ่ายสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลนั้นด้วย
 2. บัตรประจำตัวประชาชน โดยเจ้าของรถต้องติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้นไม่สามารถมอบอำนาจได้
 3. กรณีต้องการจองมากกว่า 1 คัน ต้องนำหลักฐานแสดงการซื้อรถแนบด้วยทุกคัน
 4. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ( ตัวจริง ) หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
ขั้นตอนดำเนินการ ( กรมการขนส่งทางบก เฉพาะกรุงเทพมหานคร )
 1. ยื่นเอกสารจองป้ายทะเบียนได้ที่ สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก
 2. หลังจากได้รับป้ายต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน ถ้าเกิน 60 วันเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการยกเลิกป้ายทะเบียนให้บุคคลอื่น
 3. จดทะเบียนแล้วรับป้ายทะเบียนรถ
 4. ชำระเงินค่าป้ายทะเบียนรถ
 5. นำใบเสร็จรับเงิน + สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ไปจดทะเบียนรถได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 2
 6. การจองป้ายทะเบียนรถจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการจอง แต่จะเสียค่าธรรมเนียมการขอสลับป้ายทะเบียนรถ
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท
 • ค่าคำขออื่นๆ 75 บาท
เวลาทำการ
 • ทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน
 • งานทะเบียนในส่วนการชำระภาษีรถ เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
 • งานทะเบียนในส่วนของกรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ใบอนุญาตขับรถชำรุด และใบอนุญาตขับรถสูญหาย
  -ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
  -ใบอนุญาตขับรถ 2 ปี เป็น 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.
  -ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-17

Last Updated on Sunday, 17 March 2019 21:23