logotype
การจดทะเบียนรถแท็กซี่มิเตอร์นิติบุคคล PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:11

กรุงเทพมหานคร

เอกสารหลักฐาน
 1. ภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
 3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ ในกรณีที่เป็นใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายขนส่ง ต้องเป็นใบอนุญาตทุกประเภท ชนิดที่ 2 ขึ้นไป
ขั้นตอนการขอจดทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1 การขอความเห็นชอบการจดทะเบียน

การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนโดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐาน เมื่อตรวจสอบหลักฐานแล้ว เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติ และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนนำเสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจดทะเบียน ผู้ได้รับความเห็นชอบการจดทะเบียนต้องนำรถมาตรวจสภาพและจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ กรณีไม่นำรถมาจดทะเบียนหรือจดทะเบียนไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถอีกต่อไป แต่ถ้ายังมีความประสงค์อยู่ก็ต้องเริ่มต้นยื่นคำขอใหม่

ขั้นตอนที่ 2 การนำรถมาจดทะเบียน

การจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ส่วนบุคคล ขออนุญาตจดทะเบียนได้คนละ 1 คัน กรณีที่เคยมีรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ส่วนบุคคล ในชื่อของตนเองมาก่อน จะต้องโอนเป็นชื่อของบุคคลอื่นแล้วหรือแจ้งเลิกใช้ตลอดไป หรือเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียน หรือเป็นรถที่ครบกำหนดสิบสองปีแล้ว

สถานที่ติดต่อ
 • ในเขตกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรถรับจ้างและรถบริการ ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถกรมการขนส่งทางบก
 • ต่างจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ต่างจังหวัด

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การขอความเห็นชอบการจดทะเบียน

 • กรณีบุคคลธรรมดา มีใบขับอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะจะมีรถได้เพียงคนละ 1 คัน
 • กรณีนิติบุคคล
  • จำนวนรถ
   • กรณีห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ให้เกณฑ์ทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทต่อจำนวนรถ 10 คัน
   • กรณีสหกรณ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียน แต่ไม่เกินจำนวนสมาชิกของสหกรณ์นั้นๆ
  • สถานที่เก็บรถ อย่างน้อยต้องมีร้อยละ 70 โดยคิดพื้นที่ 15 ตารางเมตร ต่อรถ 1 คัน
  • ต้องมีสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาในจังหวัดที่ขอจดทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2 การนำรถมาจดทะเบียน

 • อำนาจในการพิจารณาเห็นชอบ
  • นายทะเบียนจังหวัด กรณีการขออนุญาตจดทะเบียนรถไม่เกิน 50 คัน
  • นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร (รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก) กรณีขออนุญาตจดทะเบียนรถเกินกว่า 50 คัน แต่ไม่เกิน 200 คัน
  • นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร (อธิบดีกรมการขนส่งทางบก) กรณีขออนุญาตจดทะเบียนรถเกินกว่า 200 คันขึ้นไป กรณีนายทะเบียนเห็นชอบความการจดทะเบียน
 • ให้นำรถมาจดทะเบียนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากนายทะเบียน
สถานที่ติดต่อ
 • ในเขตกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรถรับจ้างและรถบริการ ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถกรมการขนส่งทางบก
 • ต่างจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม