logotype
การเปลี่ยนเครื่องยนต์รถแท็กซี่มิเตอร์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:08

ลักษณะของเครื่องยนต์ที่จะนำมาเปลี่ยน

  1. เครื่องยนต์ที่จะนำมาเปลี่ยนอาจเป็นเครื่องยนต์ใหม่ หรือเครื่องยนต์เก่า (ที่มีอายุการใช้งานไม่เกินกว่า 4 ปี นับแต่วันผลิต)
  2. เครื่องยนต์ต้องมีขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 1,500 ซีซี ขึ้นไป

หลักฐานที่ใช้

  1. ใบคู่มือจดทะเบียน
  2. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือแจ้งจำหน่ายเครื่องยนต์ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ที่ออกในนามของเจ้าของรถ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

หมายเหตุ

  • ต้องนำรถไปตรวจสอบด้วย

สถานที่ติดต่อ

  • เขตกรุงเทพฯ ฝ่ายรถรับจ้างและรถบริการ ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก
  • ในต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

 

 


 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update : 2019-04-26Last Updated on Saturday, 27 April 2019 10:44