logotype
การเปลี่ยนมิเตอร์รถแท็กซี่มิเตอร์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:07

หลักฐานที่ใช้

  1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  2. ใบรับรองของบริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์
  3. ใบรับรองการชำรุดของมิเตอร์จากบริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 

สถานที่ติดต่อ

  • เขตกรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายรถรับจ้างและรถบริการ ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก
  • ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

 

 


 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update : 2019-04-26
Last Updated on Saturday, 27 April 2019 10:42