logotype
อัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:06

อัตราค่าโดยสารใหม่ของรถแท็กซี่มิเตอร์

อัตราค่าโดยสารตามระยะทาง
  • ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35.00 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 2 ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ 12 กิโลเมตรละ 5.00 บาท
  • อัตราค่าโดยสารตามระยะเวลา
  • กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ 1.50 บาท
กรณีออกนอกเขตพื้นที่กำหนด
  • จะใช้อัตราค่าโดยสารตามที่กำหนด หรือจะตกลงราคาก็ได้
เซอร์ชาร์จ
  • กรณีเรียกใช้บริการผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร 20 บาท/เที่ยว
  • กรณีเรียกจากท่าอากาศกรุงเทพ ณ จุดที่การท่าอากาศยานกำหนดไว้ 50 บาท/เที่ยว

หมายเหตุ : ค่าโดยสารดังกล่าวไม่รวมค่าทางด่วน ซึ่งผู้โดยสารต้องจ่ายเอง

ขอบเขตการใช้อัตราค่าโดยสาร

การใช้อัตราค่าโดยสารตามที่กำหนด ให้ใช้ในเขตพื้นที่ตามแนวถนนที่เชื่อมโยงระหว่างจุดสิ้นสุด ที่กำหนด และให้ครอบคลุมถึงถนนสายย่อย ตรอก หรือซอยที่เชื่อมต่อออกไปจากแนวเขต และจุดสิ้นสุด ดังกล่าวในรัศมีไม่เกิน 2 กิโลเมตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม