logotype
การเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ เจ้าของรถยนต์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:03
หลักฐาน
 1. หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ และหลักฐานประจำตัว ได้แก่สำเนาหรือ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ใช้แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญของรถ ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ หรือนามสกุล ที่อยู่พร้อมด้วยหลักฐาน
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม
 3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
ค่าธรรมเนียม
 • รถจักรยานยนต์ 15 บาท
 • รถยนต์ 55 บาท
สถานที่ติดต่อ
 • สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้เท่านั้น
 • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
  - รถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1
  - รถเก๋ง อาคาร 2 ชั้น 2
  - รถกระบะ อาคาร 2 ชั้น 3

หมายเหตุ : หากผู้ดำเนินการไม่ทราบว่ารถตนเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งพื้นที่ใด สามารถตรวจสอบได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขสายด่วน 1584

เวลาทำการ
 • ทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เปิดทำการ
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดรับยื่นคำขอและชำระเงิน เวลา 15.30 น.)
 • ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update :
2019-04-02

Last Updated on Tuesday, 02 April 2019 11:40