logotype
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:02

อายุใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี

คุณสมบัติ
 • ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวมาแล้วแบบ 5 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
 • ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก
 • บุคคลที่ขอรับต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รถจักรยานยนต์ต้องมีเครื่องยนต์ที่มีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 125 ซีซี
หลักฐานประกอบคำขอ
 1. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือใบแทนใบขับขี่รถดังกล่าว พร้อมด้วยสำเนา แล้วแต่กรณี บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่าย
 2. รูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน
 3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ได้รับจากรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

ขั้นตอนดำเนินการ
 1. ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอจัดทำคำขอให้ผู้ขอลงนามและจองคิวอบรมพร้อมจัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ผู้ขอถือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 3. อบรม ( 5 ชั่วโมง )
 4. ทดสอบภาคทฤษฎี (จำนวน 30 ข้อ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ 28 ข้อ) 1 ชั่วโมง
 5. ทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบขับรถ)
 6. รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 7. ชำระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ(ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ก็ต่อเมื่อผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรปรากฎว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว)

หมายเหตุ : สามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาตขับรถ ประมาณ 1 วันทำการ

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 3 ปี ฉบับละ 150 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ (แถบแม่เหล็ก) 100 บาท

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
 1. ผู้มีหนังสือรับรองความประพฤติมาแสดง สามารถเสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรับใบอนุญาตได้โดยทันที แต่สำหรับผู้ที่พิมพ์ลายนิ้วมือสอบประวัติและเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จะต้องรอผลการตรวจสอบประวัติว่า ไม่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย แล้วจึงจะชำระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตขับรถให้ ส่วนกรณีผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ ให้เสียค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตไปก่อนโดยไม่ต้องรอผล การตรวจสอบประวัติ แต่ต้องทราบผลก่อนการต่ออายุใบอนุญาตในคราวต่อไป

  การขอใบอนุญาตขับรถที่ได้ในวันเดียว

  การขอใบอนุญาตขับรถสามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาตภายในวันเดียว (ต้องมาติดต่อตั้งแต่เช้า) ทั้งนี้การไปติดต่อต้องไปติดต่อภายในวันที่มีการอบรม (แนะนำให้ประชาชนติดต่อสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตขับรถเพื่อสอบถามวันและเวลาที่มีการอบรม) แต่หากไปติดต่อไม่ตรงกับวันที่มีการอบรม เจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งนัดให้มาอบรมในภายหลัง ใช้ระเบียบเหมือนกันทุกสำนักงานขนส่ง
 2. หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นผู้มีประวัติ และขาดคุณสมบัติจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันที กรณีที่ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ชั่วคราวหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี แล้วแต่กรณีที่นำมาประกอบคำขอ สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้อง ทดสอบสายตาบอดสี และทดสอบข้อเขียนก่อน แต่ถ้าสิ้นอายุแล้วเกินกว่า 3 ปี ต้องสอบขับรถในสนามทดสอบด้วย จึงจะออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้
 3. การทำใบขับขี่สาธารณะจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ภูมิลำเนา ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งแล้วทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้

หลักเกณฑ์การนำเอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมายื่นประกอบ การขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์สาธารณะ

 • กรณีเคยจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
 • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • กรณีอื่น ๆ เช่นโดนปรับ รอลงอาญา รอขึ้นศาล ต้องมีเอกสารจากทางคดีจาก สถานีตำรวจมา มายืนยันชี้แจงเกี่ยวกับคดีความของผู้ขอตรวจสอบประวัติอาชญากร
สถานที่ยื่นขอ/ติดต่อสอบถาม
 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

 

 


หน่วนงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-05-26

Last Updated on Sunday, 26 May 2019 09:54