logotype
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:59
อายุใบอนุญาต
 • 2 ปี
คุณสมบัติ
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีร่างกายที่ไม่บกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก แขนขาดทั้ง 2 ข้าง
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 • หากต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ไม่ต้องใช้รูปถ่ายแต่จะต้องเสียค่าบริการถ่ายรูปเพิ่มอีกจำนวน 100 บาท
 • ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน (ใบรับรองแพทย์จากคลินิกสามารถนำมายื่นได้)

หมายเหตุ :

 • ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง
 • กรณีต้องการยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์พร้อมกัน สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด
ขั้นตอนและเวลาดำเนินการ
 1. เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ยื่นคำขอ ทดสอบสายตาบอดสี
 2. อบรมตามหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 3. ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-exam) มี 5 คือ ภาษาไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษายาวี (สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้)
 4. ประกาศผลสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ และรอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ กรณีทำบัตรครั้งแรก จองบัตรคิวทุกครั้ง

การอบรม

กรณีขอใบอนุญาตครั้งแรก ผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาดังต่อไปนี้ (เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
 • การขับรถอย่างปลอดภัย
 • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล

กรณีที่มีการอบรมภาคทฤษฎีจากสถาบันภายนอกมา แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 • ติดต่อที่ กรมการขนส่งทางบก ไม่ต้องจองคิว สามารถนำเอกสารการผ่านอบรมและเอกสารข้างต้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียนได้เลย หากผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้จองคิวในการสอบปฏิบัติอีกครั้ง
 • ติดต่อสำนักงานขนส่งพื้นที่อื่น จะต้องติดต่อจองคิวกับสำนักงานขนส่งแต่ละพื้นที่โดยตรง

เงื่อนไข :

 • เอกสารการผ่านอบรมภาคทฤษฎีจากสถาบันภายนอก มีอายุ 6 เดือน
 • หลังจากที่ยื่นเอกสารการผ่านอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งแล้ว จะต้องสอบข้อเขียนและสอบภาคปฎิบัติให้ผ่านภายใน 90 วัน (ถ้าสอบไม่ผ่านจะต้องไปอบรมภาคทฤษฎีใหม่)

หมายเหตุ

 • ในกรณีผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก จะมีเจ้าหน้าอ่านข้อสอบให้และให้ตอบปากเปล่า
 • ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตในแต่ละสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่เวลาอาจคลาดเคลื่อนแล้วแต่ความเหมาะสม
 • การจำกัดจำนวนหรือโควตาในการทำใบอนุญาตขับรถแต่ละเขตจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสมของสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่
 • การขอใบอนุญาตขับรถ สามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาต ประมาณ 2 วันทำการ

***ยื่นหลักฐาน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรม 5 ชั่วโมง สอบข้อเขียน ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตกรณีสอบผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดต่อขอใช้บริการของประชาชน สามารถสอบถามระยะเวลาที่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ซึ่งการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่***

 • ให้ติดต่อจองคิวล่วงหน้าก่อนไปติดต่อการทำใบอนุญาตขับรถทุกครั้ง
เอกสารเพิ่มเติม
 1. ใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมภาพถ่าย ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะได้ยกเว้นการทดสอบทั้งหมด
 2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
 3. ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์
 4. ใบอนุญาตขับรถยนต์ที่รัฐบาลต่างประเทศออกให้ และยังไม่หมดอายุพร้อมภาพถ่าย โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ซึ่งได้รับการรับรองคำแปลจากสถานทูต
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว ฉบับละ 200 บาท ต่อ 2 ปี (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ

 • หากมีการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ เสียค่าธรรมเนียม เพิ่ม 50 บาท
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
สถานที่ติดต่อ
 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

**เกร็ดความรู้เพิ่มเติม ยกเลิกใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2546**


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-13

 

Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 10:44