logotype
ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:56

ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี

คุณสมบัติ
 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณีที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก
 4. บุคคลที่ขอรับต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
เอกสารและหลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
 2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)( ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
 3. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล  หรือใบแทนใบขับขี่รถดังกล่าว พร้อมด้วยสำเนา แล้วแต่กรณี
 4. รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. (ฉบับจริง 2 ฉบับ)( สำหรับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบเดิม (แบบพิมพ์กระดาษ) ซึ่งรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้มและไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนานิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมของศาสนาของตนและถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน )

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

ขั้นตอนดำเนินการ
 1. ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอจัดทำคำขอให้ผู้ขอลงนามและจองคิวอบรมพร้อมจัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรให้ผู้ขอถือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง
  -การตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ยื่นคำขอ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  20 นาที
 3. อบรม (จำนวน 5 ชั่วโมง)
 4. ทดสอบภาคทฤษฎี (จำนวน 20 ข้อ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ 18 ข้อ) 1 ชั่วโมง
 5. ทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบขับรถตามเส้นทางที่นายทะเบียนกำหนด สำหรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ) 1 ชั่วโมง
 6. รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร(30 วันทำการ)ผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าไม่พบประวัติอาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 7. ชำระค่าเงินธรรมเนียม / ออกใบเสร็จรับเงิน / พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ / จัดทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถ / จ่ายใบอนุญาตขับรถ (ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมได้ก็ต่อเมื่อทราบผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรแล้วผ่านการอบรมทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนด

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
 2. ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 3 ปี ฉบับละ 300 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ 20 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ 50 บาท

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
 1. ผู้มีหนังสือรับรองความประพฤติมาแสดง สามารถเสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรับใบอนุญาตได้โดยทันที
 2. การทำใบขับขี่สาธารณะจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ภูมิลำเนา ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งแล้วทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้
 3. การขอใบอนุญาตขับรถสามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาตภายในวันเดียว (ต้องมาติดต่อตั้งแต่เช้า) ทั้งนี้การไปติดต่อต้องไปติดต่อภายในวันที่มีการอบรม (แนะนำให้ประชาชนติดต่อสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตขับรถเพื่อสอบถามวันและเวลาที่มีการอบรม) แต่หากไปติดต่อไม่ตรงกับวันที่มีการอบรม เจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งนัดให้มาอบรมในภายหลัง ใช้ระเบียบเหมือนกันทุกสำนักงานขนส่ง

หลักเกณฑ์การนำเอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมายื่นประกอบ การขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์สาธารณะ

 • กรณีเคยจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
 • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • กรณีอื่น ๆ เช่นโดนปรับ รอลงอาญา รอขึ้นศาล ต้องมีเอกสารจากทางคดีจาก สถานีตำรวจมา มายืนยันชี้แจงเกี่ยวกับคดีความของผู้ขอตรวจสอบประวัติอาชญากร
สถานที่ยื่นขอ/ติดต่อสอบถาม

ติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่ง ของแต่ละจังหวัด

 

 


หน่วนงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-05-26

Last Updated on Sunday, 26 May 2019 09:58