logotype
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:55

อายุใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี

เงื่อนไข
 1. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ต้องผ่านการอบรมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ก่อนจึงจะสามารถรับใบอนุญาตได้ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมา
 2. ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขาดอายุต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอใหม่
 3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ 90 วัน
เวลาดำเนินการ
 • เวลา 08.30 – 09.30 น. ยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน
 • เวลา 10.00 – 12.00 น. ศึกษาอบรม
 • เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ชำระเงินและรอรับใบอนุญาตขับรถ
เอกสารและหลักฐาน
 1. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 3 ปี
 2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
 3.  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ อายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนดแต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหนึ่งเดือน ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ
 4. สามารถขอรับเป็นใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ไม่ต้องใช้รูปถ่ายแต่จะต้องเสียค่าบริการถ่ายรูปเพิ่มอีกจำนวน 100 บาท
 5. รูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน (สำหรับขอรับบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ)

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

ขั้นตอนการอบรมและทดสอบ
 1. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องผ่านการศึกษาอบรมวิชา การขับรถอย่างปลอดภัย เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง
 2. การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง หากสามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้ง ถือว่าผ่านการทดสอบ ในการนี้หากทดสอบ 2 ครั้งแรกผ่านไม่ต้องทำการทดสอบครั้งที่ 3
 3. การทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าสามารถมองเห็นทั้งด้านข้างและด้านขวา เป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 4. การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 เมตร – 3.50 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 5. ทดสอบสายตาบอดสี ให้ดูสีเขียว สีแดง และสีเหลืองจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดหรือเห็นชอบ โดยอยู่ห่างจากแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้องสองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 6. ยื่นตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจะตรวจสอบกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
  • หากผลการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าเป็นผู้มีประวัติ และขาดคุณสมบัติจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันที
  • กรณีที่ใบอนุญาตขับรถ สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้อง ทดสอบสายตาบอดสี และทดสอบข้อเขียนก่อน
  • กรณีสิ้นอายุแล้วเกินกว่า 3 ปี ต้องสอบขับรถในสนามทดสอบด้วย จึงจะออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้

7. กรณีผู้ขอรับเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจให้ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้รับรองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า โดยรับรองว่าผู้ขอเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญามาก่อนแทนการพิมพ์ลายนิ้วมือได้

8. ยื่นหนังสือตรวจสอบความประพฤติ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
9. รอรับใบอนุญาต

อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 3 ปี ฉบับละ 300 บาท
 • ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ 50 บาท

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สถานที่ยื่นขอ/ติดต่อสอบถาม
 • สำนักงานขนส่งทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่ง ของแต่ละจังหวัด

 

 


หน่วนงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-13

 


Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 13:00