logotype
การต่ออายุใบอนุญาตขับสามล้อส่วนบุคคล 5 ปี PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:52
อายุใบอนุญาต
 • มีอายุ 5 ปี

เงื่อนไข
 • ในกรณีที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี ที่ยังไม่หมดอายุไม่สามารถดำเนินการต่อใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าได้ต้องรอให้ใบอนุญาตหมดอายุก่อน ถึงจะได้รับใบอนุญาตเป็น 5 ปี
 • ในกรณีที่มีใบอนุญาตขับรถแบบ 5 ปี สามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน ก็จะได้ จะรับเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี เหมือนเดิม
คุณสมบัติ
 • กรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี มี ต่อได้โดยไม่ต้องสอบใดๆ
 • กรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ต้องทดสอบสายตาบอดสี และทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถก่อนจึงจะออกใบอนุญาตขับรถใหม่ให้
 • กรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ เกินกว่า 3 ปี มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ต้องทดสอบสายตาบอดสี ทดสอบข้อเขียนและสอบการขับรถในสนามทดสอบด้วย (เหมือนการยื่นเรื่องทำใหม่)
  - ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน ) มาแสดงด้วย
  - เข้ารับการอบรม จำนวน 5 ชั่วโมง (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
  - ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
  - สอบการขับรถในสนามทดสอบด้วย
  - ต้องมาติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
  - ระยะเวลาดำเนินการ 1- 2 วัน แล้วแต่จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ
  - สถานที่ยื่นเข้ารับการอบรมอยู่คนละส่วนกับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตใหม่ ไม่สามารถแซงคิวกันได้
หลักฐานประกอบคำขอ
 • ใบอนุญาตขับรถ 2 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 • เสียค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
 • รอรับใบอนุญาต
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับรถสามล้อส่วนบุคคล 5 ปี 250 บาท

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สถานที่ติดต่อ
 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด
  • ให้ติดต่อจองคิวล่วงหน้าก่อนไปติดต่อการทำใบอนุญาตขับรถทุกครั้ง

**เกร็ดความรู้เพิ่มเติม ยกเลิกใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2546**

 


หน่วนงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 10:28