logotype
ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:51

ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี

คุณสมบัติ
 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ
 3. ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก
 4. บุคคลที่ขอรับต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
หลักฐานประกอบคำขอ
 1. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่าย
 2. ใบรับรองแพทย์(ไม่เกิน 1 เดือน) แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา หรือยาเสพติด
 3. ให้โทษ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ได้รับจากรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
 4. รูปถ่าย ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

ขั้นตอนดำเนินการ
 • ยื่นหลักฐาน
 • เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังต่อไปนี้
  • ทดสอบสายตา ได้แก่ สายตาทางกว้าง สายตาทางลึก สายตาบอดสี
  • ทดสอบปฏิกริยา
 • ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
 • กฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
  - มารยาทสำหรับผู้ขับรถ
  - กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่ควรทราบ
 • เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
 • ยกเลิกขั้นตอนการรอรับหนังสือตรวจสอบความประพฤติและประวัติอาชญากร ปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร หากหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติ จะทำการเพิกถอนใบอนุญาต
อัตราค่าธรรมเนียม
 1. ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
 2. ค่าใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ 3 ปี ฉบับละ 150 บาท

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
 • ผู้มีหนังสือรับรองความประพฤติมาแสดง สามารถเสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรับใบอนุญาตได้โดยทันที แต่สำหรับผู้ที่พิมพ์ลายนิ้วมือสอบประวัติและเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จะต้องรอผลการตรวจสอบประวัติว่า ไม่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย แล้วจึงจะชำระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตขับรถให้ ส่วนกรณีผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ ให้เสียค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตไปก่อนโดยไม่ต้องรอผล การตรวจสอบประวัติ แต่ต้องทราบผลก่อนการต่ออายุใบอนุญาตในคราวต่อไป
  การขอใบอนุญาตขับรถที่ได้ในวันเดียว
  การขอใบอนุญาตขับรถสามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาตภายในวันเดียว (ต้องมาติดต่อตั้งแต่เช้า) ทั้งนี้การไปติดต่อต้องไปติดต่อภายในวันที่มีการอบรม (แนะนำให้ประชาชนติดต่อสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตขับรถเพื่อสอบถามวันและเวลาที่มีการอบรม) แต่หากไปติดต่อไม่ตรงกับวันที่มีการอบรม เจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งนัดให้มาอบรมในภายหลัง ใช้ระเบียบเหมือนกันทุกสำนักงานขนส่ง
 • หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นผู้มีประวัติ และขาดคุณสมบัติจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันที กรณีที่ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ชั่วคราวหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี แล้วแต่กรณีที่นำมาประกอบคำขอ สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้อง ทดสอบสายตาบอดสี และทดสอบข้อเขียนก่อน แต่ถ้าสิ้นอายุแล้วเกินกว่า 3 ปี ต้องสอบขับรถในสนามทดสอบด้วย จึงจะออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้
 • การทำใบขับขี่สาธารณะจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ภูมิลำเนา ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งแล้วทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้

หลักเกณฑ์การนำเอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมายื่นประกอบ การขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์สาธารณะ

 • กรณีเคยจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
 • กรณีเคยจำคุกเกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • กรณีอื่น ๆ เช่นโดนปรับ รอลงอาญา รอขึ้นศาล ต้องมีเอกสารจากทางคดีจาก สถานีตำรวจมา มายืนยันชี้แจงเกี่ยวกับคดีความของผู้ขอตรวจสอบประวัติอาชญากร
สถานที่ยื่นขอ/ติดต่อสอบถาม
 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

 

 


หน่วนงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-05-26

Last Updated on Sunday, 26 May 2019 09:57