logotype
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:49

ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี

เงื่อนไข
 1. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ต้องผ่านการอบรมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ก่อนจึงจะสามารถรับใบอนุญาตได้ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมา
 2. ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขาดอายุต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอใหม่
 3. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ 90 วัน
ขั้นตอนการอบรมและทดสอบ
 1. การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง หากสามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้ง ถือว่าผ่านการทดสอบ ในการนี้หากทดสอบ 2 ครั้งแรกผ่านไม่ต้องทำการทดสอบครั้งที่ 3
 2. การทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าสามารถมองเห็นทั้งด้านข้างและด้านขวา เป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 3. การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 เมตร - 3.50 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 4. ทดสอบสายตาบอดสี ให้ดูสีเขียว สีแดง และสีเหลืองจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดหรือเห็นชอบ โดยอยู่ห่างจากแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้องสองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 5. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องผ่านการศึกษาอบรมวิชา การขับรถอย่างปลอดภัย เป็นระเวลา 2 ชั่วโมง
ขั้นตอนและเวลาดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบก
 1. เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ยื่นคำขอ ทดสอบสายตาบอดสี
 2. เวลา 09.00 น.-11.00 น. อบรมตามหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 3. เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-exam) มี 5 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษายาวี(สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้)
 4. เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ประกาศผลสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ และรอรับใบอนุญาต
หมายเหตุ
 1. ในกรณีผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก จะมีเจ้าหน้าอ่านข้อสอบให้และให้ตอบปากเปล่า
 2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตในแต่ละสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่เวลาอาจคลาดเคลื่อนแล้วแต่ความเหมาะสม
 3. การจำกัดจำนวนหรือโควตาในการทำใบอนุญาตขับรถแต่ละเขตจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสมของสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่
เอกสารและหลักฐาน
 • ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ 3 ปี
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ อายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนดแต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหนึ่งเดือน ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ
 • รูปถ่าย ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

อัตราค่าธรรมเนียม
 1. ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
 2. ค่าใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ 3 ปี ฉบับละ 150 บาท

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สถานที่ยื่นขอ/ติดต่อสอบถาม
 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

 

 


หน่วนงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14


Last Updated on Thursday, 14 March 2019 10:48