logotype
กฎการจราจรทางน้ำ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:48

พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน

  • เรือแล่นกราบซ้าย ต้องหลีกทางให้ เรือที่แล่นกราบขวา
  • เรือเหนือลม หลีกทางให้เรือใต้ลม
  • เรือกล หลีกทาง ให้เรือใบ เว้นในร่องน้ำ เรือใบต้องหลีกทางให้
  • เรือที่จะแล่นขึ้นหน้า เป็นฝ่ายหลีกทาง
  • เรือที่กำลังจะเข้าท่า หลีกทางให้ เรือที่กำลังจะออกจากท่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม