logotype
ใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:47
อายุใบอนุญาต
 • มีอายุ 2 ปี

หมายเหตุ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2558 ซึ่งมีอายุใบอนุญาต 1 ปีนั้น ยังคงต้องติดต่อขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อายุ 5 ปี) ภายในกำหนดเดิม คือ เมื่อครบ 1 ปี หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 60 วัน

คุณสมบัติ
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นสำหรับรถจักรยานยนต์ความจุ กระบอกสูบขนาดไม่เกิน 110 ซีซี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์)
 • มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา การต่ออายุใบอนุญาตขับรถทั้งกรณีต่อก่อนหล่วงหน้าหรือขาดอายุแล้วต้องทำการ ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึกแล้ว จะต้องเข้ารับการอบรมความรู้ หลักการขับขี่อย่างปลอดภัย จิตสำนึกและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 1 ชั่วโมง

หลักฐานประกอบคำขอ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน (ใบรับรองแพทย์จากคลินิกสามารถนำมายื่นได้)

หมายเหตุ :

 • ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง
 • กรณีต้องการยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์พร้อมกัน สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในคราวเดียวกัน สามารถยื่นขอในภายหลังได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม แต่ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ , สอบข้อเขียน และ สอบปฏิบัติ โดยมีเงื่อนว่าผู้ขอจะต้องถือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์แบบชั่วคราว 2 ปีและยังไม่หมดอายุ
กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ
 • หนังสือเดินทาง (Visa ประเภท Non-Immigration) พร้อมสำเนา
 • ใบรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ออกโดยสถานทูต/ สนง.ตรวจคนเข้าเมือง
 • Work Permit (กรณีถือ วีซ่า-ทำงานและไม่มีใบรับรองถิ่นที่อยู่)
ขั้นตอนและเวลาดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบก
 • เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ยื่นคำขอ ทดสอบสายตาบอดสี
 • อบรมตามหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 • ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-exam) มี 5 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษายาวี (สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้)
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ และรอรับใบอนุญาต
 • ผู้สอบข้อเขียนผ่าน ทดสอบขับรถในสนามสอบ
 • รอรับใบอนุญาต หรือ ตามเจ้าหน้าที่นัดหมาย

หมายเหตุ กรณีทำบัตรครั้งแรก จองบัตรคิวทุกครั้ง

การอบรม

กรณีขอใบอนุญาตครั้งแรกผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาดังต่อไปนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
 • การขับรถอย่างปลอดภัย
 • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

***ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวที่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวมาแล้วและมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรจิตสำนึกและการขับรถอย่างปลอดภัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ***

กรณีที่มีการอบรมภาคทฤษฎีจากสถาบันภายนอกมา แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 • ติดต่อที่ กรมการขนส่งทางบก ไม่ต้องจองคิว สามารถนำเอกสารการผ่านอบรมและเอกสารข้างต้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียนได้เลย หากผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้จองคิวในการสอบปฏิบัติอีกครั้ง
 • ติดต่อสำนักงานขนส่งพื้นที่อื่น จะต้องติดต่อจองคิวกับสำนักงานขนส่งแต่ละพื้นที่โดยตรง

เงื่อนไข :

 • เอกสารการผ่านอบรมภาคทฤษฎีจากสถาบันภายนอก มีอายุ 6 เดือน
 • หลังจากที่ยื่นเอกสารการผ่านอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งแล้ว จะต้องสอบข้อเขียนและสอบภาคปฎิบัติให้ผ่านภายใน 90 วัน (ถ้าสอบไม่ผ่านจะต้องไปอบรมภาคทฤษฎีใหม่)

หมายเหตุ

 • ในกรณีผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก จะมีเจ้าหน้าอ่านข้อสอบให้และให้ตอบปากเปล่า
 • ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตในแต่ละสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่เวลาอาจคลาดเคลื่อนแล้วแต่ความเหมาะสม
 • การจำกัดจำนวนหรือโควตาในการทำใบอนุญาตขับรถแต่ละเขตจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสมของสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่
 • การขอใบอนุญาตขับรถ สามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาต ประมาณ 2 วันทำการ
  ***ยื่นหลักฐาน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรม 5 ชั่วโมง สอบข้อเขียน ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตกรณีสอบผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดต่อขอใช้บริการของประชาชน สามารถสอบถามระยะเวลาที่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ซึ่งการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่***
 • ให้ติดต่อจองคิวล่วงหน้าก่อนไปติดต่อการทำใบอนุญาตขับรถทุกครั้ง
หลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติมเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในการทำใบขับขี่
 • ใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมภาพถ่าย ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะได้ยกเว้นการทดสอบทั้งหมด
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
 • ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ที่รัฐบาลต่างประเทศออกให้ และยังไม่หมดอายุพร้อมภาพถ่าย โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ซึ่งได้รับการรับรองคำแปลจากสถานทูต
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 100 บาท ต่อ 2 ปี (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ

 • หากมีการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ เสียค่าธรรมเนียม เพิ่ม 50 บาท
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
สถานที่ติดต่อ
 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

**เกร็ดความรู้เพิ่มเติม ยกเลิกใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2546**

 


หน่วนงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 12:21