logotype
ต่ออายุใบอนุญาตขับจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:45

อายุใบอนุญาต

 • มีอายุ 5 ปี

เงื่อนไข

 • กรณีที่มีใบอนุญาตขับรถแบบ 5 ปี สามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน ก็จะได้ จะรับเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี เหมือนเดิม

หลักฐานประกอบคำขอ

 • ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 • กรณีใบอนุญาตหมดอายุ เกินกว่า 3 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ (เหมือนการยื่นเรื่องทำใหม่) ซึ่งใบรับรองแพทย์จากคลินิกสามารถนำมายื่นได้
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น
  - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล
  - คำนำหน้านามในกรณีสมรส
 • หากต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ไม่ต้องใช้รูปถ่าแต่จะต้องเสีย "ค่าบริการถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ"

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 250 บาท

หมายเหตุ

 • หากมีการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ เสียค่าธรรมเนียม เพิ่ม 50 บาท
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการดำเนินการกรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแบบ 5 ปี เป็น แบบ 5 ปี

 • กรณีต่อก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี
  - ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดง
  - จะต้องเข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมงด้วย (เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 )
  - ไม่ต้องจองคิว แต่ให้ติดต่อกับสำนักงานขนส่งที่จะไปดำเนินการเพื่อสอบถามรอบการทดสอบและอบรม
 • กรณีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
  - ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดง
  - เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ชั่วโมง
  - ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
  - ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ / การจองคิวอบรมทางออนไลน์
 • กรณีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหมดอายุ เกินกว่า 3 ปี
  - ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์(อายุไม่เกิน 1 เดือน) มาแสดงด้วย
  - เข้ารับการอบรม จำนวน 5 ชั่วโมง (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
  - ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ 
  - สอบการขับรถในสนามทดสอบด้วย 
  - ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ / การจองคิวอบรมทางออนไลน์
 • ระยะเวลาดำเนินการ 1- 2 วัน แล้วแต่จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ
 • สถานที่ยื่นเข้ารับการอบรมอยู่คนละส่วนกับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตใหม่ ไม่สามารถแซงคิวกันได้

สถานที่ติดต่อ

 • ในเขตกรุงเทพฯ
  - กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 2)
  - สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

***เกร็ดความรู้เพิ่มเติม ยกเลิกใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2546

 


หน่วนงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14

 

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 12:32