logotype
ต่ออายุใบอนุญาตขับจักรยานยนต์สาธารณะ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:44

อายุใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี

เงื่อนไข
 1. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะ ต้องผ่านการศึกษาอบรมการขับรถอย่างปลอดภัย เป็น ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนจึงจะสามารถรับใบอนุญาต (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 )
 2. ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะขาดอายุต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอใหม่
 3. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ 90 วัน

ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 1. การทดสอบปฎิกิริยา ให้ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง หากสามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้ง ถือว่าผ่านการทดสอบ ในการนี้หากทดสอบ 2 ครั้งแรกผ่านไม่ต้องทำการทดสอบครั้งที่ 3
 2. การทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าสามารถมองเห็นทั้งด้านข้างและด้านขวา เป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 3. การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 เมตร – 3.50 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 4. ทดสอบสายตาบอดสี ให้ดูสีเขียว สีแดง และสีเหลืองจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดหรือเห็นชอบ โดยอยู่ห่างจากแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้องสองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
เวลาดำเนินการ
 • เวลา 08.30 – 09.30 น. ยื่นคำขอ
 • เวลา 10.00 – 12.00 น. เข้ารับการศึกษาอบรม
 • เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ชำระเงินและรอรับใบอนุญาตขับรถ
เอกสารและหลักฐาน
 1. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวแบบ 5 ปี หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ อายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนดแต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ
  (หากต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ไม่ต้องใช้รูปถ่ายแต่จะต้องเสียค่าบริการถ่ายรูปเพิ่มอีกจำนวน 100 บาท )
  รูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกินหกเดือน (สำหรับขอรับบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ)
  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับจักรยานยนต์สาธารณะ 3 ปี ฉบับละ 150 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ (แถบแม่เหล็ก) 100 บาท

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สถานที่ยื่นขอ/ติดต่อสอบถาม
 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

 


หน่วนงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 12:54