logotype
การตัดทายาทไม่ให้รับมรดก PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:42

การตัดทายาทไม่ให้รับมรดก มี 2 แบบ

1. การตัดทายาทไม่ให้รับมรดกโดยการทำพินัยกรรม

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 • เจ้าของมรดกจะต้องทำพินัยกรรมซึ่งข้อความในพินัยกรรมจะต้องระบุ ว่าขอตัดทายาทคนใดไม่ให้ได้รับมรดก และทายาทคนนั้นจะไม่มีสิทธิในการรับมรดก
2. การตัดทายาทไม่ให้รับมรดกโดยทำเป็นหนังสือ

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 • เจ้าของมรดกทำเป็นหนังสือขอตัดทายาทไม่ให้รับมรดก ซึ่งจะต้องทำด้วยตนเอง โดยระบุทายาทที่ไม่ให้รับมรดกไว้ให้ชัดเจน และนำหนังสือนั้นไปมอบให้แก่นายอำเภอ

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ทำหนังสือตัดทายาท ฉบับละ 20 บาท
 • ค่าเก็บรักษาหนังสือตัดทายาท ฉบับละ 20 บาท
 • ค่าคัดและรับรองสำเนาหนังสือตัดทายาท ฉบับละ 10 บาท
 • ค่าพยานไม่เกินฉบับละ 50 บาท

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำพินัยกรรมขอตัดทายาทหรือถอนการตัดทายาทหรือการสละมรดก(พ.ก.1)
 • แบบฟอร์มหนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก (พ.ก.5)
 • แบบฟอร์มใบรับหนังสือตัดหรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกหรือสละมรดก(พ.ก.8)

สถานที่ยื่นขอ

 • ผู้ที่จะตัดทายาทยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขต
 • ที่ว่าการอำเภอ หรือ
 • กิ่งอำเภอในพื้นที่

สถานที่ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการงานทะเบียนและบัตร กรมการปกครอง
 • สำนักงานเขตทุกแห่ง
 • ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ทั่วประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย