logotype
การขอใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:40

การขอใบแทนกรณีสูญหาย

เงื่อนไข
 1. หลังจากที่ใบอนุญาตขับรถสูญหายให้ดำเนินการขอมีใบอนุญาตขับรถใหม่ภายใน 15 วัน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินได้
 2. ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถชำรุดไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ดำเนินการแทนได้
เอกสารและหลักฐานประกอบคำขอ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแจ้งความ หรือ แนบสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจมาแสดง กรณีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (กรณีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลไม่ต้องแจ้งความ (สามารถไปบันทึกถ้อยคำสูญหายได้ที่ขนส่ง))
 • หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือรับรองที่อยู่ (กรณีชาวต่างชาติ)

การขอใบแทนกรณีชำรุด


เงื่อนไข
 1. หลังจากที่ใบอนุญาตขับรถสูญหายให้ดำเนินการขอมีใบอนุญาตขับรถใหม่ภายใน 15 วัน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินได้
 2. ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถชำรุดไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ดำเนินการแทนได้
เอกสารและหลักฐานประกอบคำขอ
 1. ใบอนุญาตขับรถเดิมที่ชำรุด
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือรับรองที่อยู่ (กรณีชาวต่างชาติ)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท
 • ธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ (แถบแม่เหล็ก) 100 บาท

หมายเหตุ หากมีการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ เสียค่าธรรมเนียม เพิ่ม 50 บาท

สถานที่ติดต่อ

 • กรมการขนส่งทางบก
 • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 14:24