logotype
การยกเลิกการตัดทายาทไม่ให้รับมรดก PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:39

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 • หากต้องการจะถอนหรือยกเลิกการตัดทายาทโดยธรรมไม่ให้รับมรดก ที่ได้แสดงเจตนาไว้แล้ว สามารถทำได้ดังนี้
  1. ทำแบบพินัยกรรมยกเลิกการตัดทายาทได้ก็ต่อเมื่อนำพินัยกรรมฉบับที่ทำนั้นมาเปลี่ยนแปลงให้ทายาทได้รับมรดกในพินัยกรรม
  2. สามารถจะยกเลิกการตัดทายาทไม่ให้รับมรดกโดยทำเป็นแบบพินัยกรรม หรือทำเป็นหนังสือแล้วนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น นายอำเภอ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • เจ้าของทรัพย์มรดกทำพินัยกรรม หรือทำหนังสือการขอยกเลิกการตัดทายาทไม่ให้รับมรดก
 • หลังจากนั้นนำหนังสือไปมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น นายอำเภอ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำพินัยกรรมขอตัดทายาทหรือถอนการตัดทายาทหรือการสละมรดก(พ.ก.1)
 • แบบฟอร์มหนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก (พ.ก.5)
 • แบบฟอร์มใบรับหนังสือตัดหรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกหรือสละมรดก(พ.ก.8)

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ทำหนังสือการยกเลิกการตัดทายาท ฉบับละ 20 บาท
 • ค่าเก็บรักษาหนังสือการยกเลิกการตัดทายาท ฉบับละ 20 บาท
 • ค่าคัดและรับรองสำเนาหนังสือการยกเลิกการตัดทายาท ฉบับละ 10 บาท
 • ค่าพยาน ไม่เกินฉบับละ 50 บาท

สถานที่ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการงานทะเบียนและบัตร กรมการปกครอง
 • สำนักงานเขตทุกแห่ง
 • ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ทั่วประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย