logotype
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรชาวสวนยาง PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 21 January 2016 16:01

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท แบ่งเป็น เจ้าของสวนได้ 900 บาท คนกรีดยางได้ 600 บาท

หลักเกณฑ์ในการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของเกษตรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง ที่เข้าร่วมโครงการฯ

 • เป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558
 • เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีด อยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยสวนยางต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งรวมถึงประเภทเอกสารสิทธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม้รวม 47 รายการ ตามหนังสือของกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.3/2454 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นสิทธิ์ของหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเดียวกั

คุณสมบัติของคนกรีดยางที่เข้าร่วมโครงการฯ

 • เป็นคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
 • เป็นผู้ที่กรีดยางให้กับเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2557/2558
 • เป็นคนกรีดยางที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในกรณีมีคนกรีดยางมากกว่าหนึ่งคน คนกรีดยางที่เป็นตัวแทนรับเงินจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สถานที่รับแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ

 • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด /สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ /ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด
 • สำนักงานเกษตรอำเภอ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับการยางแห่งประเทศไทย
 • สถานที่อื่น ตามที่เจ้าหน้าที่ฯ กำหนด

**ทั้งนี้ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางจะต้องมาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่เท่านั้น

ระยะเวลาในการรับแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 • วันที่ 16 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • หากเกษตรกรผู้ที่มีสิทธิ์ ไม่มาแจ้งขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

วิธีปฏิบัติในการแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ

เกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง ดำเนินการดังนี้

 1. แจ้งเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง หากเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อที่ประกาศ ไม่สามารถมาแจ้งด้วยตนเองได้ (เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ) สามารถมอบหมายให้สมาชิกในครัวเรือนมาแจ้งเข้าร่วมโครงการแทนได้ตามแบบ คสข.10 แต่สิทธิ์ที่ได้รับยังคงเป็นของเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง
 2. นำเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุล ให้นำหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวมาด้วย ยื่นแสดงกับเจ้าหน้าที่
  • เอกสารสิทธิ์ประเภทต่างๆ เกษตรกรจะต้องนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา ทั้งนี้ หากที่ดินติดจำนองเป็นเหตุให้เกษตรกรไม่สามารถนำเอกสารตัวจริงมาแสดง ณ วันแจ้งขอเข้าร่วมโครงการได้ให้เกษตรกรนำสัญญาการจำนอง หรือหนังสือรับรองจากทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินยืนยันว่าเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกรรายนั้นๆ ได้เก็บไว้ที่สถาบันการเงินมาแสดงแทนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินฉบับจริง
  • กรณีที่ผู้รับสิทธิ์เสียชีวิต ต้องโทษจำคุก ไปต่างประเทศ หย่า บวช หรือเจ็บป่วย ให้ผู้รับผลประโยชน์ยื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่ฯ ตามแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบ คสข.12
  • กรณีที่เกษตรกร มีการเพิ่มหรือลดพื้นที่เปิดกรีด ให้เกษตรกรแจ้ง และรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ครบถ้วนตามแบบแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ

คนกรีดยาง ดำเนินการดังนี้

 1. กรณีเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง เป็นคนกรีดยางเอง ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. โดยระบุการเป็นคนกรีดยางเอง และให้นำบัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งออกให้โดย กยท. ตัวจริงพร้อมสำเนามาประกอบการแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ในฐานะเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง
 2. กรณีเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง มีคนกรีดยางหนึ่งคน ให้เกษตรกรเจ้าของสวนยางนำคนกรีดยาง ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ มาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
 3. กรณีเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง มีคนกรีดยางมากกว่าหนึ่งคนให้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง นำคนกรีดยางที่จะเข้าร่วมโครงการฯ มาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน แล้วให้คนกรีดยางทุกคนมอบอำนาจ ให้คนกรีดยางคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และเป็นตัวแทนรับเงินแทนคนกรีดยางรายอื่น แล้วให้นำเงินที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯไปจัดสรรจ่ายให้คนกรีดยางที่ได้รับสิทธิ์ร่วมกัน
 4. เอกสารหลักฐานของคนกรีดยางที่แจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวเกษตรชาวสวนยาง (คนกรีดยาง) ซึ่งออกโดย การยางแห่งประเทศไทย ตัวจริงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นแสดงกับเจ้าหน้าที่ฯ (แรงงานต่างด้าวรับจ้างกรีดยางไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้)

คำเตือน การให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

 • มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือ ประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงาน ผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามหรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แบบฟอร์มคำร้อง


หน่วยงานที่รับผิดชอบ: การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา: http://www.rubber.co.th/article_attach/1.pdf

Last Updated on Friday, 29 January 2016 10:25