logotype
บุคคลที่มีสิทธิได้รับมรดก PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:37

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 • ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับมรดกของผู้ตายนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ตายว่าจะยกทรัพย์สิน ให้แก่ใคร ซึ่งถ้าผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับผู้ใดบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับมรดกตามที่พินัยกรรมกำหนด แต่ถ้าผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ทรัพย์สิน หรือมรดกนั้นก็ต้องตกทอดได้แก่ทายาทที่เป็นลูกหรือญาติพี่น้องของผู้ตาย

ลำดับทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดก

ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายได้แก่ ญาติ และคู่สมรสคือ สามี หรือภริยาของผู้ตาย ญาติ ซึ่งจัดเรียงตามลำดับที่มีสิทธิได้รับมรดก ดังนี้
 • ลำดับที่ 1 คือ ผู้สืบสันดาน ได้แก่ บุตรของผู้ตาย ซึ่งออกเป็นดังนี้
  • บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ
  • บุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
  • บุตรบุญธรรมของเจ้าของมรดก
  • บุตรที่บิดาและมารดาได้จดทะเบียนสมรสกันภายหลังจากที่มีบุตรแล้ว
  • บุตรนอกกฎหมาย คือ บุตรที่บิดาซึ่งเป็นเจ้าของมรดก ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา แต่บิดารับรองว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน เช่น อนุญาตให้เด็กใช้นามสกุลของตน เป็นต้น
 • ลำดับที่ 2 คือ บิดามารดาของเจ้าของมรดก ซึ่งบิดานั้นต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้าของมรดก ส่วนมารดาจะจดหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็มีสิทธิได้รับมรดกของเจ้าของมรดกเสมอ
  • หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข
   1. บิดามารดาบุญธรรม ไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม
   2. ในกรณีที่บิดาหรือมารดาทำการสมรสใหม่ หลังจากขาดจากการสมรสแล้ว แม่เลี้ยง หรือพ่อเลี้ยงย่อมไม่มีสิทธิรับมรดกของลูกเลี้ยง
   3. ลูกเขยไม่มีสิทธิได้รับมรดกของพ่อตา หรือแม่ยาย และพ่อตาแม่ยายก็ไม่มีสิทธิ รับมรดกของลูกเขย
   4. ลูกสะใภ้ไม่มีสิทธิรับมรดกของแม่สามีหรือพ่อสามี และแม่สามีหรือพ่อสามีก็ไม่มี สิทธิรับมรดกของลูกสะใภ้
 • ลำดับที่ 3 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้าของมรดก คือ พี่น้องเจ้าของมรดกที่เกิดจาก บิดามารดาเดียวกัน
 • ลำดับที่ 4 พี่น้องร่วมแต่บิดา หรือพี่น้องร่วมแต่มารดาของเจ้าของมรดก (หรือที่เรียก ลูกติดพ่อลูกติดแม่)
 • ลำดับที่ 5 ปู่ ย่า ตา ยาย ของเจ้าของมรดก หมายถึง ปู่ ย่า ตา ยาย ของเจ้าของมรดก จริง ๆ ไม่ใช่เป็นแต่เพียงนับถือว่าเป็นญาติ
 • ลำดับที่ 6 ลุง ป้า น้า อา ของเจ้าของมรดก หมายถึง ผู้ที่เป็นลุง ป้า น้า อา ของ เจ้ามรดกจริง ๆ ไม่ใช่แต่เพียงเรียกว่า ลุง ป้า น้า อา

ผู้มีสิทธิได้รับมรดกโดยการทำพินัยกรรม

 • ผู้รับพินัยกรรม หมายถึง บุคคลซึ่งผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยก ทรัพย์สินให้เป็นผู้รับพินัยกรรมอาจเป็นญาติพี่น้องของผู้ตายก็ได้ และพินัยกรรมนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้

สถานที่ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการงานทะเบียนและบัตร กรมการปกครอง
 • สำนักงานเขตทุกแห่ง
 • ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ทั่วประเทศหน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย