logotype
ใบอนุญาตขับรถสำหรับชนกลุ่มน้อยและแรงงานต่างด้าว PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:36

คุณสมบัติ

 • ชนกลุ่มน้อยและ กลุ่มคนต่างด้าว 19 กลุ่ม ได้แก่
  •  ชาวเวียดนามอพยพ    
  • อดีตทหารจีนคณะชาติ 
  • จีนฮ่ออพยพพลเรือน   
  • ไทยลื้อ                
  • ผู้อพยพเชื้อสายไทยจังหวัดเกาะกง ที่อพยพมาก่อน 15 พฤศจิกายน 2520
  • ผู้อพยพเชื้อสายไทยจังหวัดเกาะกง ที่อพยพมาหลัง 15 พฤศจิกายน 2520
  • ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย  ที่อพยพเข้ามาก่อน 9 มีนาคม 2519
  • ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า  ที่อพยพเข้ามาก่อน 9 มีนาคม 2519
  • เนปาลอพยพ        
  • จีนฮ่ออิสระ        
  • บุคคลบนพื้นที่สูง    
  • ชุมชนบนพื้นที่สูง (ชาวเขา 9 เผ่า) (เข้ามาก่อน 3 ตุลาคม 2528)
  • ชุมชนบนพื้นที่สูง (ไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า) (เข้ามาก่อน 3 ตุลาคม 2528)
  • ชาวลาวภูเขาอพยพ 
  • ม้งถ้ำกระบอกที่ทำประโยชน์
  • อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา
  • บุคคลบนพื้นที่สูง     
  • ชุมชนบนพื้นที่สูง (เข้ามาก่อน 3 ตุลาคม 2528)
  • ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (มีถิ่นที่อยู่ถาวร)
  • ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (มาใช้แรงงาน)
  • ชาวลาวอพยพ
  • ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา
  • ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (ที่อพยพเข้ามาหลัง 9 มีนาคม 2519)
  • ชาวมอแกน (ในพื้นที่ภัยพิบัติสึนามิ) (ต้องมีสำเนาทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ข) ซึ่งระบุกลุ่มชาวมอร์แกประกอบด้วย )
 • กลุ่มบุตรชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทย
 • ชาวต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว
 • บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน

หลักฐานประกอบคำขอ

 • สำหรับชนกลุ่มน้อย
  • บัตรประจำตัวชนกลุ่มน้อย ตัวจริง พร้อมสำเนา
  • หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ที่ราชการออกให้พร้อมภาพถ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.13), ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือหลักฐานอื่นที่ปรากฏที่อยู่ของบุคคล 14 กลุ่มที่ราชการออกให้
  • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนดแต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหนึ่งเดือน
  • กรณีทำใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดไม่ต้องใช้รูปถ่าย ให้ถ่ายรูปที่สำนักงานขนส่งได้เลย
 • สำหรับชาวต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว
  • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ( ทร. 13) หรือภาพถ่าย ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (Work Permit) พร้อมด้วยภาพถ่าย
  • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนดแต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหนึ่งเดือน
  • กรณีทำใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดไม่ต้องใช้รูปถ่าย ให้ถ่ายรูปที่สำนักงานขนส่งได้เลย

ขั้นตอนและเวลาดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบก

 • เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ยื่นคำขอ ทดสอบสายตาบอดสี
 • เวลา 09.00 น.-11.00 น. อบรมตามหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 • เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-exam) มี 5 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษายาวี(สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้)
 • เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ประกาศผลสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ และรอรับใบอนุญาต

หมายเหตุ

 • ในกรณีผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก จะมีเจ้าหน้าอ่านข้อสอบให้และให้ตอบปากเปล่า
 • ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตในแต่ละสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่เวลาอาจคลาดเคลื่อนแล้วแต่ความเหมาะสม
 • การจำกัดจำนวนหรือโควตาในการทำใบอนุญาตขับรถแต่ละเขตจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานที่และความเหมาะสมของสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่
 • บุคคลไร้สัญชาติหรือมิใช่สัญชาติไทย จะสามารถทำใบอนุญาตขับรถได้เฉพาะใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่สามารถทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะได้
 • สามารถขับได้เฉพาะในพื้นที่ของตนเองเท่านั้น
 • ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติในเขตการปกครองในพื้นที่ หากตรวจสอบไม่พบประวัติ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอเพื่อบันทึกประวัติก่อน
 • การขอใบอนุญาตขับรถ สามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาต ประมาณ 2 วันทำการ

*** ยื่นหลักฐาน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรม 5 ชั่วโมง สอบข้อเขียน สอบขับรถ ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต กรณีที่สอบผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดต่อขอใช้บริการของประชาชน
สามารถสอบถามระยะเวลาที่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ซึ่งการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่***

ค่าธรรมเนียม

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ 105 บาท
 • จักรยานยนต์ 55 บาท
 • ค่าบัตรแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท
 • กรณีต่ออายุ จะได้รับเป็น ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี 505 บาท

อายุใบอนุญาต

 • ชั่วคราว 1 ปี ต่ออายุได้ 5 ปี

ชนิดของใบอนุญาตขับรถที่นายทะเบียนออกให้ได้คือ

 • ใบอนุญาตขบรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 1 ปี และส่วนบุคคล 5 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว 1 ปี และส่วนบุคคล 5 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ จักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 1 ปี และส่วนบุคคล 5 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม

สถานที่ติดต่อ

 • ยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ปรากฏในเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ที่ทางราชการออกให้ เท่านั้น


 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 13:49