logotype
การยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:36

เอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย
 2. ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสระหว่างผู้ตายกับสามีหรือภรรยา
 3. ใบมรณบัตรของผู้ตาย
 4. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3ก. ทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สมุดบัญชีเงินฝากในธนาคารของผู้ตาย เป็นต้น
 5. หนังสือยินยอมของทายาทของผู้ตาย
 6. บัญชีเครือญาติของผู้ตาย
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก

ค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก

 • ประชาชนผู้ยื่นคำขอจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้แก่พนักงานอัยการ แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในชั้นศาล
 • ค่าธรรมเนียมในชั้นศาล
  • ค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท
  • ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ เรื่องละ 400 บาท
  • ค่าประกาศ ณ ที่ตั้งหลักทรัพย์กรณีทรัพย์อยู่นอกเขตศาล (ตามอัตราที่ศาลกำหนด)
  • ค่าใช้จ่ายในวันนัดไต่สวนคำร้อง
   • ค่าอ้างเอกสารเป็นพยานฉบับละ5 บาท
   • ค่าถ่ายเอกสารคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก หน้าละ 2 บาท
   • ค่ารับรองสำเนาคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ฉบับละ 20 บาท

การติดต่อในการยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก

 • กรณีผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นที่
  • สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
  • สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2 อาคารใกล้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
  • สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 ธนบุรี
  • สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 4 มีนบุรี
 • กรณีผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นๆ
  • ผู้ขอจะต้องไปติดต่อยื่นคำขอที่สำนักงานอัยการจังหวัดต่างๆที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงยุติธรรม