logotype
ความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:28

การจะเป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. ต้องเป็นการกล่าวใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ 3 หากเป็นการว่าต่อหน้าไม่เป็นหมิ่นประมาท อาจเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งเป็นความผิดลหุโทษ
  2. การใส่ความดังกล่าวทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือได้รับความเกลียดชัง
  3. ต้องมีเจตนาในการกระทำความผิด

การจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องครบองค์ประกอบความผิดทั้ง 3 ข้อดังกล่าว

การดำเนินคดี

  1. ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่ความผิดเกิดขึ้น ความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดอันยอมความได้ต้องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิฉะนั้นจะขาดอายุความ (ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 ) เมื่อพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบสวนให้เสร็จและส่งพนักงานอัยการฟ้องศาลต่อไป แต่จะต้องฟ้องภายในอายุความของความผิดฐานนั้นด้วย เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาทมีอายุความการฟ้องคดี 5 ปี พนักงานอัยการต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนด 5 ปีด้วย นับแต่วันกระทำความผิดมิฉะนั้นจะขาดอายุความตามมาตรา 95 เพราะในมาตรา 96 นี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 95 ด้วย
  2. ผู้เสียหายเป็นผู้ฟ้องคดีเอง จะต้องฟ้องภายในกำหนด 3 เดือน มิฉะนั้นคดีขาดอายุความตามมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 เขตอำนาจศาลที่จะยื่นฟ้องคือ ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น หรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22

มาตราที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 95,96 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงยุติธรรม

Last Updated on Thursday, 22 December 2011 19:30