logotype
การขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:22

การขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม

 • การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะทำได้เมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจการปกครอง ต้องได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งมีอำนาจปกครอง ในกรณีไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอม หรือมีแต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ หรือมีผู้มีอำนาจให้ความยินยอมแต่ไม่ให้ความยินยอม โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร พนักงานอัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมก็ได้

ผู้มีสิทธิร้องขอรับความช่วยเหลือ

 • ผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรม

สถานที่ยื่นคำขอ

 • ขอรับความช่วยเหลือได้ ณ สำนักงานอัยการในท้องที่ที่ผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมมีภูมิลำเนาหรือที่ผู้จะรับบุตรบุญธรรมมีภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน)

เอกสาร / หลักฐาน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สูติบัตรของบุตรบุญธรรม
 3. ใบสำคัญการสมรส
 4. หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสในการรับบุตรบุญธรรม
 5. มรณบัตร
 6. คำสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถในกรณีที่บิดาหรือมารดาของบุตรบุญธรรมถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
 7. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดี

กำหนดเวลา

 • ใช้เวลาดำเนินคดีประมาณ 2 เดือน

อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • โดยปกติผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เว้นแต่กรณีผู้ได้รับภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ สำนักงานอัยการสูงสุดจะออกค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผู้เดือดร้อน

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานอัยการจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอัยการสูงสุด